แผนอัตรากำลัง 3 ปี
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 34 guests online

แผนอัตรากำลัง 3 ปี PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 03 June 2014 13:47
logo
...............................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
...............................................................................................................................................................................
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559
...............................................................................................................................................................................
ปกแผนอัตรากำลัง 3 ปี
1-2 หลักการและเหตุผล
3 วัตถุประสงค์
4 ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
5-41 สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
- (หน้าที่ 5-21)
- (หน้าที่ 22-41)
42-43 ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
44-45 ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการ
45 สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง
46-85 โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ การวิเคราะห์ การกำหนดตำแหน่ง

- สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  - กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- กองแผนและงบประมาณ
- กองคลัง
- กองช่าง
- หน่วยตรวจสอบภายใน
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองพัสดุและทรัพย์สิน
- กองการเจ้าหน้าที่
86-94 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
95-114 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
- ข้า่ราชการ
- ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
115-122

บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ

123-127 แนวทางการพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
128 ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
 
................................................................................................................................................................................
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1

แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองแผนและงบประมาณ
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองคลัง
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองช่าง
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองพัสดุและทรัพย์สิน
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองการเจ้าหน้าที่
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี หน่วยตรวจสอบภายใน
icon1 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
Last Updated on Monday, 02 October 2017 10:22
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday115
YesterdayYesterday267
This WeekThis Week806
This MonthThis Month3707
All DaysAll Days546652

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th