ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2558 (หน้าที่ 5)
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 85 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2558 (หน้าที่ 5) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 09 March 2015 16:11
bar2
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายคันคลอง
ชลประทาน 6 ขวา หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุ้ง - หมู่ที่ 3 บ้านเขาแก้ว ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อ
ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองท้ายฝายทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 1
ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองสายท่าข้ามสระใหญ่
ช่วงหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ ถึงหมู่ที่ 8 บ้านหนองจงอาง
ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลหนองแซง
อำเภอหันคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง Cape Seal สายสุดเขต
ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 2,13 ตำบลแพรกศรีราชา (ปักเป้า - ห้วยงู) อำเภอสรรคบุรี
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 7 ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยชัยณรงค์ 1,2 และ 3 เทศบาลเมืองชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหนองป่าพง หมู่ที่ 2 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยรอบ หมู่ที่ 3
ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยรอบ หมู่ที่ 3
ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายคันคลองชลประทาน 6 ขวา หมู่ที่ 2
บ้านหนองกุ้ง - หมู่ที่ 3 บ้านเขาแก้ว ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 770 เมตร
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองสายท่าข้าม - สระใหญ่ ช่วงหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่ ตำบลวังหมัน
อำเภอวัดสิงห์ ถึงหมู่ที่ 8 บ้านหนองจงอาง ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา ขนาดปากคลองกว้าง
เฉลี่ย 12.00 - 25.00 เมตร ยาว 3,950 เมตร พร้อมลงลูกรังคันคลอง ขนาดกว้าง 5  เมตร
ยาว 2,330 บาท

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุกลอกคลองท้ายฝายทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
ขนาดปากคลองกว้าง 29.00 - 60.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา ปากคลองกว้างเฉลี่ย
9.00 เมตร ยาว 4,300 เมตร
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามห้วยรอบ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
ขนาดพื้นสะพาน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 16 เมตร

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท


krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงป้ายชื่อ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยชัยณรงค์ 1,2 และ 3
เทศบาลเมืองชัยนาท ปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 565.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,180 ตารางเมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง Cape Seal สายสุดเขตทางหลวงชนบทหมู่ที่ 2,13
ตำบลแพรกศรีราชา (ปักเป้า - ห้วยงู) อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 685.00 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยกรด
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร
ระยะทาง 665 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการถนน คสล.สายโคกหม้อ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 270 เมตร
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขา
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขา

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ขนาดพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 19 ตารางเมตร
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง เพิกถอนประกาศ "เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อยางมะตอย CMS-2h
ขนาดถังละ 200 ลิตร จำนวน 50 ถัง"
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขา
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขา (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
ชื่อโครงการ ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขา
Last Updated on Friday, 21 August 2015 15:20
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday125
YesterdayYesterday267
This WeekThis Week816
This MonthThis Month3717
All DaysAll Days546662

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th