ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2558 (หน้าที่ 4)
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 47 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2558 (หน้าที่ 4) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 09 March 2015 16:11
bar2
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal 
สายบ้านปากคลอง - บ้านท่าเรือทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านดอนศาลา - บ้านบ่อยายนิล หมู่ที่ 4
ตำบลวังหมัน เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองอีโน - หนองแขยง หมู่ที่ 3
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายสะพานวัดพระแก้ว - สะพานยายแตง
หมู่ที่ 9 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกสระดอนยอ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา
ปากกว้างเฉลี่ย 120 เมตร ยาว 200 เมตร
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งวัวแดง - ท่าข้าม
ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง
สายบ้านหนองอีโน - หนองแขยง หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Cape Seal
หมู่ที่ 10 บ้านสะตือสิงห์ อำเภอหันคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal 
สายสะพานวัดพระแก้ว - สะพานยายแตง หมู่ที่ 9 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal 
สายสะพานวัดพระแก้ว - สะพานยายแตง หมู่ที่ 9 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเขาวงษ์ - ภิรมย์สุข หมู่ที่ 12 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประมาณการราคาอาหารนกและสัตว์อื่นภายในสวนนกชัยนาท
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รวม 92 วัน
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารสัตว์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านดอนศาลา -
บ้านบ่อยายนิล หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมัน เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระดอนยอ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนางดำออก
อำเภอสรรพยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 เครื่อง
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ภายในสวนนกชัยนาท จำนวน 3 เดือน
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง
ภายในสวนนกชัยนาท (ครั้งที่ 2)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง บริเวณสวนนกชัยนาท
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจัดซื้อจักรยานเผินน้ำบำบัดน้ำเสีย ตามแนวทางพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการประกวดนางงามสวนนกชัยนาท ประจำปี 2558 (Miss Chainat Bird Park 2015)
(การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการส่งเสริมจักรยานเผินน้ำบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารสัตว์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จำหน่ายตามประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ภายในสวนนกชัยนาท จำนวน 3 เดือน
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง
ภายในสวนนกชัยนาท (ครั้งที่ 2)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง บริเวณสวนนกชัยนาท
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจัดซื้อจักรยานเผินน้ำบำบัดน้ำเสีย ตามแนวทางพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการประกวดนางงามสวนนกชัยนาท ประจำปี 2558 (Miss Chainat Bird Park 2015)
(การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
krut

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการส่งเสริมจักรยานเผินน้ำบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)

krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง
ภายในสวนนกชัยนาท

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกันยา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์รูปนก
LED Full Color Display ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง บริเวณสวนนกชัยนาท

Last Updated on Tuesday, 04 August 2015 14:11
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday135
YesterdayYesterday267
This WeekThis Week826
This MonthThis Month3727
All DaysAll Days546672

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th