ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2558 (หน้าที่ 6)
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 23 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2558 (หน้าที่ 6) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 22 October 2010 13:50
bar2
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง Cape Seal
สายบ้านเด่นใหญ่ - บ้านหนองโสน ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านเด่นใหญ่ - บ้านหนองโสน
ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 5,582 เมตร
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านดอนมะกอกหวาน - หนองโพด หมู่ที่ 4 - 5 ต.วังหมัน
อ.วัดสิงห์ เชื่อมต่อหมู่ 9 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,900 เมตร

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยางแอสฟัลท์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทและถนน
ที่ได้รับการถ่ายโอนหน่วยงาน จำนวน 1 รายการ คือ ยางแอลฟัลท์ CMS-2h
(1 ถุง/200 ลิตร) จำนวน 80 ถัง
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหญ้าคา
หมู่ที่ 3,6 ตำบลหาดท่าเสา (ช่วงที่ 2 ต่อจากโครงการเดิม) อำเภอเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
สายหนองพญา - วังหมัน ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง Cape Seal
สายหนองแห้ว - หัวตอ หมู่ที่ 3 - 7 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านหนองโสน - ซับบ่อหว้า
หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อบ้านเขาน้อย หมู่ 15 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำนักจั่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแร่
อำเภอวัดสิงห์ - วัดดอนเจดีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายโพธิ์ทอง - รางจิก
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายสะพานหิน - โพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลสะพานหิน
อำเภอหนองมะโมง ตอนที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร ตอนที่ 2
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร รวม 2 ตอน ยาวรวม 1,200 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง Cape Seal สายบ้านดอนอุโลก - บ้านหนองแก (ต่อจากถนนลาดยาง อบจ.เดิม) หมู่ที่ 12
ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 520 เมตร


krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านหนองสระ - หนองโสน หมู่ 6 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์
เชื่อมต่อ หมู่ 11 ต.หนองแซง อ.หันคา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,900 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านดอนมะกอกหวาน - หนองโพด หมู่ที่ 4 - 5 ต.วังหมัน
อ.วัดสิงห์ เชื่อมต่อหมู่ 9 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,900 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านผู้ใหญ่ฝอย หมู่ที่ 1 - 7 ต.ธรรมามูล
อ.เมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 610 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชุมชนปู่ปี เทศบาลเมือง อ.เมือง โดยขุดวางท่อระบายน้่ำ
คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทาง 400 เมตร
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดิน - ลูกรัง สายหนองโสน - ซับบ่อหว้า หมู่ที่ 3 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์
เชื่อมต่อบ้านเขาน้อย หมู่ 15 ต.หนองแซง อ.หันคา

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านวังน้ำขาว - บ่อลึก
หมู่ที่ 3,6 ตำบลวังตะเคียน เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง Cape Seal
สายบ้านดอนรังนก - เชื่อมต่อถนนสายเอเชีย ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (ครั้งที่ 2)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายหนองพญา - วังหมัน ตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1,230 เมตร
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,840 ตารางเมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายโพธิ์ทอง - รางจิก ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำนักจั่น หมู่ที่ 5 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์-วัดดอนเจดีย์ หมู่ที่ 2 ต.กุดจอก
อ.หนองมะโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม. ระยะทางยาว 665 ม.
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าคา หมู่ที่ 3,6 ตำบลหาดอาษา (ช่วงที่ 2 ต่อจากโครงการเดิม)
อำเภอเมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร ระยะทาง 665 เมตร
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การประกวด "ธิดาส้มโอชัยนาท ประจำปี 2558"
krut กำหนดการวันงานส้มโอขาวแตงกวา ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(ครั้งที่ 2)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านดอนรังนก - เชื่อมต่อถนนสายเอเชีย
ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ระยะทาง 1,370 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง CAPE SEAL สายหนองแห้ว - หัวตอ หมู่ที่ 3,7
ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 910 เมตร
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดิน - ลูกรัง สายบ้านวังน้ำขาว - บ่อลึก หมู่ 3,6 ตำบลวังตะเคียน
เชื่อมต่อ หมู่ 7 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านดอนรังนก - เชื่อมต่อถนนสายเอเชีย
ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ระยะทาง 1,370 เมตร
 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง CAPE SEAL สายหนองแห้ว - หัวตอ หมู่ที่ 3,7
ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 910 เมตร
 
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดิน - ลูกรัง สายบ้านวังน้ำขาว - บ่อลึก หมู่ 3,6 ตำบลวังตะเคียน
เชื่อมต่อ หมู่ 7 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง

 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday234
YesterdayYesterday251
This WeekThis Week730
This MonthThis Month2744
All DaysAll Days539855

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th