ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2558 (หน้าที่ 7)
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 13 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2558 (หน้าที่ 7) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 September 2015 15:11
bar2
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนเลียบแม่น้ำน้อย (สายโพงาม - บ้านหอมกระจุย) หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2
และหมู่ที่ 6 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 4 จุด
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
บ้านหนองอ้ายสาม - เด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองอ้ายสาม - เด่นใหญ่ อำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 2,420 เมตร ไหล่ทางกว้างละ 1 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
19,360 บาท
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง เพื่อการซ่อมบำรงทาง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จำนวน 10 รายการ

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ซอยสรรพยา 1 - 39 หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
ปากคลองกว้างเฉลี่ย 7.00 - 14.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองส่งน้ำ ซอยสรรพยา 1 - 39 หมู่ที่ 3,4,5
ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร สายหมู่ที่ 10 ตำบลหันคา เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเชี่ยน  อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร สายหมู่ที่ 10 ตำบลหันคา
เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 290 เมตร

krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างขุดลอกคลองหนองสลัดเนื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนางดำออก
อำเภอสรรพยา

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประเภทอาหารแห้ง และอาหารสด
จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกหนองสลัดเนื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา ปากกว้างเฉลี่ย 54 เมตร
ยาวเฉลี่ย 68 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร สายหมู่ที่ 10 ตำบลหันคา
เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา ขนาดผิิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 290 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกหนองสลัดเนื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา ปากกว้างเฉลี่ย 54 เมตร
ยาวเฉลี่ย 68 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร สายหมู่ที่ 10 ตำบลหันคา
เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา ขนาดผิิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 290 เมตร


krut
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกหนองสลัดเนื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา ปากกว้างเฉลี่ย 54 เมตร
ยาวเฉลี่ย 68 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร สายหมู่ที่ 10 ตำบลหันคา
เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา ขนาดผิิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 290 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกหนองเสือปลา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา ปากกว้างเฉลี่ย
20.00 เมตร ยาว 190 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ซอยสรรพยา 1 - 39 หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
ปากคลองกว้างเฉลี่ย 7.00 - 14.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ภายในสวนนกชัยนาท จำนวน 11  เดือน
รวม 335 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านดอนมะกอกหวาน - หนองโพด
หมู่ 4 - 5 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง
สายสะพานหิน - โพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูงรัง สายบ้านหนองสระ - หนองโสน
หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อ หมู่ 11 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนปู่ปี
ภายในเขตเทศบาล อำเภอเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal
สายบ้านดอนอุโลก - บ้านหนองแก (ต่อจากถนนลาดยาง อบจ.เดิม) หมู่ที่ 12 ตำบลเด่นใหญ่
อำเภอหันคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านดอนมะกอกหวาน - หนองโพด หมู่ที่ 4 - 5 ต.วังหมัน
อ.วัดสิงห์ เชื่อมต่อหมู่ 9 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,900 เมตร
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
สายหนองพญา - วังหมัน ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง Cape Seal
สายหนองแห้ว - หัวตอ หมู่ที่ 3 - 7 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านหนองโสน - ซับบ่อหว้า
หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อบ้านเขาน้อย หมู่ 15 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำนักจั่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแร่
อำเภอวัดสิงห์ - วัดดอนเจดีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายโพธิ์ทอง - รางจิก
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายสะพานหิน - โพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลสะพานหิน
อำเภอหนองมะโมง ตอนที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร ตอนที่ 2
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร รวม 2 ตอน ยาวรวม 1,200 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง Cape Seal สายบ้านดอนอุโลก - บ้านหนองแก (ต่อจากถนนลาดยาง อบจ.เดิม) หมู่ที่ 12
ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 520 เมตร

Last Updated on Friday, 22 January 2016 14:56
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday230
YesterdayYesterday251
This WeekThis Week726
This MonthThis Month2740
All DaysAll Days539851

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th