ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2559 (หน้าที่ 1)
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 19 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2559 (หน้าที่ 1) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 September 2015 15:11
bar2
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่อเฆ่
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขุ่น เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคันคลองมอ. - ถนนลาดยางบ้านทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกหนองสามไทร หมู่ที่ 6 บ้านคลองยาง ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหน้าฝายห้าชั่ง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลหนองมะโมง
ถึงหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งวัวแดง ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำทรัพย์บ่อว่า หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านดอนแต้ ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง มอ.-ถนนลาดยางบ้านทุ่ง หมู่ที่ 4
ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อเฆ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขุ่น
เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา
 
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบ้านกุดจอก - บ้านวังน้ำ ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
 

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกพร้อมขยายสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเด่นใหญ่ ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนตาแม้น หมู่ที่ 2 บ้านโพนางดำ ตำบลโพนางดำตก
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองหนองหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อ
บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองระบายหมู่ที่ 6 บ้านหนองควาย ตำบลหนองขุ่น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์หนองโคกเพ็ญ หมู่ที่ 4 ตำบลเนินขาม
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านหนองพญา หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดงคอน
สายบ้านหนองปลิง อำเภอสรรคบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำสายสุพรรณ 2 - หนองอีดุก
หมู่ที่ 7 ตำบลดงคอน  อำเภอสรรคบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายสุพรรณ 2 - หนองอีดุก หมู่ที่ 7 ตำบลดงคอน  อำเภอสรรคบุรี

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดงคอน สายบ้านหนองปลิง อำเภอสรรคบุรี
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำสายบ้านหนองมะโมง
หมู่ที่ 1 - บ้านทุ่งโป่ง  หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL
สายปักเป้า - ดอนแฝก - ดอนชงโค - ห้วยงู (ช่วงที่ 4) ตำบลแพรกศรีราชา  อำเภอสรรคบุรี
เชื่อมต่อตำบลห้วยงู อำเภอหันคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายปักเป้า - ดอนแฝก - ดอนชงโค - ห้วยงู
(ช่วงที่ 4) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี เชื่อมต่อตำบลห้วยงู อำเภอหันคา
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายบ้านหนองมะโมง หมู่ที่ 1 - บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2
ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7
ตำบลสะพานหิน  อำเภอหนองมะโมง เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน  อำเภอหนองมะโมง
เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยบ้านกล้วย 11
ถึงถนนลาดยางข้างเทศบาล (นางประทิน เชื้ออภัย) พร้อมวางท่อระบายน้ำ (หมู่ที่ 3) เชื่อมต่อ
ระหว่างถนนชัยนาท - เขื่อนเจ้าพระยาและถนนสายสุพรรณ - ชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายโพธิ์ทอง - วังหมัน
หมู่ที่ 4 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งวัวแดง - ท่าข้าม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งวัวแดง ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภิรมย์สุข - โคกสว่าง - ร่มโพธิ์ หมู่ที่ 12 บ้านโคกสว่าง ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายหัวตะเฆ่ - ดงส้มจีน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อบ้านหนองจงอางหมู่ 8 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านซับบ่อหว้า - หนองโสน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านซับบ่อหว้า - หนองโสน หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
เชื่อมต่อบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 2,800 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายหัวตะเฆ่ - ดงส้มจีน หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
เชื่อมต่อบ้านหนองจงอางหมู่ 8 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 3,500 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภิรมย์สุข - โคกสว่าง - ร่มโพธิ์ หมู่ที่ 12
บ้านโคกสว่าง ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งวัวแดง - ท่าข้าม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งวัวแดง
ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายโพธิ์ทอง - วังหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
โดยเสริมดินสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมบดอัด และลงดินลูกรังบดอัด ขนาดกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 3,500 เมตร

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยบ้านกล้วย 11 ถึงถนนลาดยางข้างเทศบาล
(นางประทิน เชื้ออภัย) พร้อมวางท่อระบายน้ำ (หมู่ที่ 3) เชื่อมต่อระหว่างถนนชัยนาท -
เขื่อนเจ้าพระยาและถนนสายสุพรรณ - ชัยนาท ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 เมตร


krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนเลียบแม่น้ำน้อย (สายโพงาม - บ้านหอมกระจุย) หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2
และหมู่ที่ 6 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 4 จุด
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
บ้านหนองอ้ายสาม - เด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองอ้ายสาม - เด่นใหญ่ อำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 2,420 เมตร ไหล่ทางกว้างละ 1 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
19,360 บาท
Last Updated on Friday, 15 July 2016 15:13
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday240
YesterdayYesterday251
This WeekThis Week736
This MonthThis Month2750
All DaysAll Days539861

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th