ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคคล ประจำปี 2559
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 57 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคคล ประจำปี 2559 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 March 2016 15:45

ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคคล

หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 743  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559
เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง ผลการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 icon_new_thai
...................................................................................................................................................................................
หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 716  ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ
เป็นสายงานผู้บริหาร
icon1 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
 
Download ใบสมัคร
...................................................................................................................................................................................
หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 676  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
icon1

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

Download ใบสมัคร
...................................................................................................................................................................................

หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 601  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559
เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
 
...................................................................................................................................................................................

หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 573  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

icon1

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับสูงขึ้น  สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก

.................................................................................................................................................................................
หนังสือนำส่งที่ ชน 51029/ว 480 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่ง
บริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่ง มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่ง มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

.................................................................................................................................................................................
หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว489  ลงวันที่ 1 กันยายน 2559
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง)
Download เอกสารแนบท้ายประกาศ
Download ใบสมัคร
.................................................................................................................................................................................
หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 525  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร
มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

.................................................................................................................................................................................
หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 389  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร
 
icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารที่ว่าง เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่ง
บริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง
 
Download ประกาศแนบท้าย
Download ใบสมัคร
................................................................................................................................................................................
หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 340  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร
 
icon1

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่ง
บริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร
มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารที่ว่าง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่ง
บริหารหรือ
ข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารที่ว่าง

Download เอกสารแนบท้ายประกาศ
Download ใบสมัคร
.................................................................................................................................................................................
icon1 ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการประเภทอื่น
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (สายงานผู้ปฏิบัติ) ข้าราชการครู และครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
.................................................................................................................................................................................
icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

.................................................................................................................................................................................

หนังสือนำส่งที่ ชน 5109/ว 264  ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
 
icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก
 
................................................................................................................................................................................
หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 177  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร 
icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

(Download ใบสมัคร)
................................................................................................................................................................................
Last Updated on Tuesday, 20 December 2016 15:41
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday116
YesterdayYesterday267
This WeekThis Week807
This MonthThis Month3708
All DaysAll Days546653

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th