ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2559 (หน้าที่ 2)
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 7 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2559 (หน้าที่ 2) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 04 August 2016 08:54
bar2
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 3 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล
สายสำนักจั่น - บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล สายสำนักจั่น - บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้ออาหารสัตว์ ประเภทอาหารแห้ง และอาหารสด จำนวน 26 รายการ
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประเภทอาหารแห้ง และอาหารสด
จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจัดซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ 
ภายในสวนนกชัยนาท จำนวน 1 ปีงบประมาณ
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายโพธิ์ทอง - รางจิก (ตอน 2)
หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายดอนโพธิ์ หมู่ที่ 5
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายโพธิ์ทอง - รางจิก (ตอนที่ 2)
หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์


krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายดอนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายดอนโพธิ์ หมู่ที่ 5
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายโพธิ์ทอง - รางจิก (ตอน 2)
หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาแดง - หนองเต่าดำ
หมู่ที่ 6 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำหมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกว้าง
ตำบลหนองขุ่น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal
สายดอนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal
สายโพธิ์ทอง - รางจิก (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองบ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย - หมู่ที่ 1
บ้านทุ่งวัวแดง ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลหนองขุ่น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายดอนโพธิ์ หมู่ที่ 5
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองบ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย - หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งวัวแดง
ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายโพธิ์ทอง - รางจิก (ตอนที่ 2)
หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาแดง - หนองเต่าดำ หมู่ที่ 6
ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาโครงการต่อเติมแผงอลูมิเนียมกันนกและปรับภูมิทัศน์
ภายนอกอาคาร
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมแผงอลูมิเนียมกันนกและปรับภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านหนองพญา หมู่ที่ 7
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์หนองโคกเพ็ญ
หมู่ที่ 4 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองควาย
ตำบลหนองขุ่น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองสามไทร หมู่ที่ 6 บ้านคลองยาง
ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำหน้าฝายห้าชั่ง หมู่ที่ 2
บ้านทุ่งโป่ง ตำบลหนองมะโมง ถึงหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งวัวแดง ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำทรัพย์บ่อว่า หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านดอนแต้
ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองหนองหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน
อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อบ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนตาแม้น หมู่ที่ 2 บ้านโพนางดำ
ตำบลโพนางดำ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกพร้อมขยายสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเด่นใหญ่
ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำบ้านกุดจอก - บ้านวังน้ำ
ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธศาสตร์
หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Last Updated on Tuesday, 13 December 2016 14:53
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday115
YesterdayYesterday267
This WeekThis Week806
This MonthThis Month3707
All DaysAll Days546652

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th