ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2560 (หน้าที่ 3)
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 82 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2560 (หน้าที่ 3) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 04 August 2016 08:54
bar2
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาปรับปรุง/ต่อเติม
โรงอาหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาขุดบ่อเก็บน้ำประปาแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดบ่อเก็บน้ำประปา
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
สายดอนแฝก - บ้านห้วยงู ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี - ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 11
บ้านทรัพย์เจริญ  - หมู่ที่ 6 บ้านดงสวนหมาก ตำบลหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยขุนแก้ว
บริเวณฝายทุ่งแห้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง
หมู่ที่ 6 บ้านหนองสระ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ทอง
ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
สายบ้านช่องแคบ - บ้านบางไก่เถื่อน ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง เชื่อมต่อ ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงเขียว
หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงเขียว
หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
Cape Seal สายบ้านท่าไทร - บ้านเขาแก้ว (ระยะที่ 2) ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน
ผิวจราจรลูกรังสายบ้านดงช้างลำ หมู่ที่ 5 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อบ้านช่องลวก
หมู่ที่ 9 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง
สายหมู่ที่ 4 หนองตะขบ ตำบลหนองมะโมง - หมู่ที่ 7 บ้านหนองดู่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลวังตะเคียน
อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
สายบ้านท่าไทร - บ้านเขาแก้ว (ระยะที่ 2) ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านท่าไทร - บ้านเขาแก้ว (ระยะที่ 2)
ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายหมู่ที่ 4 หนองตะขบ ตำบลหนองมะโมง - หมู่ที่ 7
บ้านหนองดู่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายบ้านดงช้างลำ หมู่ที่ 5 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
เชื่อมต่อบ้านช่องลวก หมู่ที่ 9 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายหนองแซง - บ้านห้วยงู ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกแก้มลิงบึงเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์

krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ - หมู่ที่ 6
บ้านดงสวนหมาก ตำบลหนองมะโมง

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกลำห้วยขุนแก้วบริเวณฝายทุ่งแห้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายดอนแฝก - บ้านห้วยงู ตำบลแพรกศรีราชา
อำเภอสรรคบุรี - ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง การประมูลเช่าอาคารพื้นที่บริเวณภายในสนามกีฬา
จังหวัดชัยนาท (เขาพลอง)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งตะแกรงลวดตาข่ายกันนกพิราบ
ในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อาคาร 2 และ อาคาร 3
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการติดตั้งตะแกรงลวดตาข่ายกันนกพิราบในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อาคาร 3

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการติดตั้งตะแกรงลวดตาข่ายกันนกพิราบในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อาคาร 2

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านหนองอ้ายกาง - บ้านสระแก้ว
ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่ บ้านต้นมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักชุมชนศาลาปู่ปี (ระยะที่ 2) เขตเทศบาลเมืองชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (สายบ้านแหลมทอง) ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร หมู่ที่ 11 บ้านหนองป่าน ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านวังจิกตะวันออก หมู่ที่ 4 เริ่มจากสะพานหมาโดด หมู่ที่ 1
ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา ถึงทางเข้าประดาดอนแจง หมู่ที่ 4
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการขุดลอกหนองอรพิน หมู่ที่ 5 บ้านโคกจันทร์ ตำบลโพนางดำตก
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่ บ้านต้นมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักชุมชนศาลาปู่ปี (ระยะที่ 2) เขตเทศบาลเมืองชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (สายบ้านแหลมทอง) ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร หมู่ที่ 11 บ้านหนองป่าน ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง
ถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal กว้าง 6 เมตร ยาว 610 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกหนองอรพิน หมู่ที่ 5 บ้านโคกจันทร์ ตำบลโพนางดำตก
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านหนองอ้ายกาง - บ้านสระแก้ว
ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา

Last Updated on Monday, 22 May 2017 15:19
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday125
YesterdayYesterday267
This WeekThis Week816
This MonthThis Month3717
All DaysAll Days546662

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th