ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2560 (หน้าที่ 4)
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 19 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2560 (หน้าที่ 4) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 04 August 2016 08:54
bar2
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านหนองข้าม หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลสะพานหิน
ถึงเขตตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 ตำบลหาดท่าเสา ตำบลนางลือ อำเภอเมือง
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านหนองข้าม หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลสะพานหิน
ถึงเขตตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 ตำบลหาดท่าเสา ตำบลนางลือ อำเภอเมือง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ใหม่
บริเวณชุมชนหมู่ใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
สายคันคลอง - บ้านช่องลวก หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 4
ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
สายกระทง - บ่อแร่ (ระยะที่ 2) ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองจิก - หนองขนาก ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนบ้านทางเข้าสถานีขนถ่ายขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลโพนางดำตก
อำเภอสรรพยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองงิ้ว ตำบลห้วยกรดพัฒนา
อำเภอสรรคบุรี ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา


krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ใหม่
บริเวณชุมชนหมู่ใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
สายคันคลอง - บ้านช่องลวก หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 4
ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
สายกระทง - บ่อแร่ (ระยะที่ 2) ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองจิก - หนองขนาก ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนบ้านทางเข้าสถานีขนถ่ายขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลโพนางดำตก
อำเภอสรรพยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองงิ้ว ตำบลห้วยกรดพัฒนา
อำเภอสรรคบุรี ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
สายบ้านหาดอาษา - บ้านหนองน้ำเขียว ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายกระทง - บ่อแร่ (ระยะที่ 2) ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายคันคลอง - บ้านช่องลวก หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก - หนองขนาก ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ใหม่ บริเวณชุมชนหมู่ใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะปากแรด เทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนบ้านทางเข้าสถานีขนถ่ายขยะ
หมู่ที่ 2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองงิ้ว ตำบลห้วยกรดพัฒนา
อำเภอสรรคบุรี ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านหาดอาษา - บ้านหนองน้ำเขียว
ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,880 เมตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,040 ตารางเมตร

Last Updated on Tuesday, 01 August 2017 16:08
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday237
YesterdayYesterday251
This WeekThis Week733
This MonthThis Month2747
All DaysAll Days539858

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th