ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2560 (หน้าที่ 5)
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 22 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2560 (หน้าที่ 5) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 05 February 2018 14:36
bar2
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10022 สายบ้านดอนรักนก เชื่อมสายเอเซีย หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาตน ตำบลอู่ตะเภา กว้าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ระกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10016 สายบ้านท่าไทร-บ้านเขาแก้ว หมู่ที 1 
ตำบลโพนางดำออก กว้าง 6 เมตร ยาว 4,150 เมตร หนา 0.05 เมตร อำเภอสรรพยา ตามแบบและ
รายละเอียดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง  Ashaltic Cocete หนา 0.05 ม.สายบ้านหนองกาเหลือง หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 สายชัยนาท -ตาคลี (สายเก่า) ภายในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท -ตาคลี (สายเก่า) ภายในเขตเทศบาลเมืองขนาดผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 ม. ยาว 590 ม. 
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,540 ตรม. (กันเงินปีงบประมาณ 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจร
โดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายชัยนาท -ตาคลี (สายเก่า) ภายในเขตเทศบาลเมือง
สายชัยนาท -ตาคลี (สายเก่า) ภายในเขตเทศบาลเมือง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 สายทุ่งโพธิ์-หนองหัวแรด หมู่ที่ 9,14 ต.กระบกเตี้ย อ.เนินขาม
ขนาดผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 8.00 ม. ยาว 2,015 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 16,120 ตรม.รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
(กันเงินปีงบประมาณ 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายบ้านหนองกาเหลือง หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา เชื่อมต่อ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์  ( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง  Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร บ้านพราน หมู่ที่ 11 ตำบวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายคลองสาม หมู่ที่ 2 ตำบลตลุก เชื่อมต่อ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยาขนาดผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,932 เมตรรายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง  Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายคลองสาม หมู่ที่ 2 ตำบลตลุก เชื่อมต่อ
ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร บ้านพราน หมู่ที่ 11 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา ขนาดผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตรรายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุง
ผิวจราจร โดยปู Ashaltic Cocete หนา 0.05 ม.สายทุ่งโพธิ์-หนองหัวแรด หมู่ที่ 9,14 ตำบลกระบกเตี้ยอำเภอ เนินขาม ขนาดผิวจราจร Ashaltic Cocete กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,015 เมตร หรือ มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า16,120 ตรม.
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 สาย  สายบ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดท่าเสา เชื่อมต่อ ต.ท่าชัย
อ.เมือง ขนาดผิวจราจร Asphaltic Concrete ขาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 950 ม. หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,800 ตรม.รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจร
โดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายบ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดท่าเสา 
เชื่อมต่อตำบลท่าชัย อำเภอเมือง
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจร
โดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง เชื่อมต่อ ตำบลวังหิน 
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,855 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
สายโรงโม่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะโมง เชื่อมต่อ หมู่ที 9 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
สายโรงโม่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะโมง เชื่อมต่อ หมู่ที 9 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,100 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายปากคลอง-บ้านจำรัง หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อ
ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง ( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้าง Ashaltic Cocete หนา 0.05 เมตร สายปากคลอง-บ้านจำรัง หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อ
ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายสายคันคลองชลประทานเขาแก้ว หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ ( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้าง Ashaltic Cocete หนา 0.05 เมตร สายคันคลองชลประทานเขาแก้ว หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้าง Ashaltic Cocete หนา 0.05 เมตร สายเด่นใหญ่-ดงแขวนฆ้อง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
เชื่อมต่อตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายเด่นใหญ่-ดงแขวนฆ้อง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายคลองชลประทาน 6R หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา 
เชื่อมต่อ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้าง Ashaltic Cocete หนา 0.05 เมตร สายคันคลองชลประทาน 6 R หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา
เชื่อมต่อตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
สายวังน้ำขาว - บ่อลึก หมู่ที่ 3,6 ตำบลวังตะเคียน เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะโมง
อำเภอหนองมะโมง (กันเงินปีงบประมาณ 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
สายหนองอ้ายลู่ - บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
(กันเงินปีงบประมาณ 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง
Ashaltic Cocete หนา 0.05 หนา สายคันคลองชลประทาน 1R-5L RMC - P1 หมู่ที่ 6
ต.ศิลาดาน เชื่อมต่อตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ (กันเงินปีงบประมาณ 2560)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Ashaltic Cocete หนา 0.05 หนา สายคันคลองชลประทาน 1R-5L
RMC - P1 หมู่ที่ 6 ต.ศิลาดาน เชื่อมต่อตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหนองอ้ายลู่ - บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน
เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายวังน้ำขาว - บ่อลึก หมู่ที่ 3,6 ตำบลวังตะเคียน
เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 27 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ภายในสวนนกชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวม 242 วัน/
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (ฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Ashaltic Cocete หนา 0.05 เมตร สายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 ต.หนองมะโมง
เชื่อมต่อตำบลสะพานหิน อ.หนองมะโมง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Ashaltic Cocete หนา 0.05 เมตร สายบ้านหัวตะเฆ้ - บ้านหนองโสน
หมู่ที่ 3,6 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ เชื่อมต่อตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนมะสังข์ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ตำบลหนองแซง
อำเภอหันคา

.............................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายปากคลอง-บ้านจำรัง หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อ
ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง ( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้าง Ashaltic Cocete หนา 0.05 เมตร สายปากคลอง-บ้านจำรัง หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อ
ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายสายคันคลองชลประทานเขาแก้ว หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ ( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้าง Ashaltic Cocete หนา 0.05 เมตร สายคันคลองชลประทานเขาแก้ว หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้าง Ashaltic Cocete หนา 0.05 เมตร สายเด่นใหญ่-ดงแขวนฆ้อง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
เชื่อมต่อตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายเด่นใหญ่-ดงแขวนฆ้อง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายคลองชลประทาน 6R หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา 
เชื่อมต่อ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้าง Ashaltic Cocete หนา 0.05 เมตร สายคันคลองชลประทาน 6 R หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา
เชื่อมต่อตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
สายวังน้ำขาว - บ่อลึก หมู่ที่ 3,6 ตำบลวังตะเคียน เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะโมง
อำเภอหนองมะโมง (กันเงินปีงบประมาณ 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
สายหนองอ้ายลู่ - บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
(กันเงินปีงบประมาณ 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง
Ashaltic Cocete หนา 0.05 หนา สายคันคลองชลประทาน 1R-5L RMC - P1 หมู่ที่ 6
ต.ศิลาดาน เชื่อมต่อตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ (กันเงินปีงบประมาณ 2560)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Ashaltic Cocete หนา 0.05 หนา สายคันคลองชลประทาน 1R-5L
RMC - P1 หมู่ที่ 6 ต.ศิลาดาน เชื่อมต่อตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหนองอ้ายลู่ - บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน
เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายวังน้ำขาว - บ่อลึก หมู่ที่ 3,6 ตำบลวังตะเคียน
เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 27 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ภายในสวนนกชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวม 242 วัน/
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (ฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Ashaltic Cocete หนา 0.05 เมตร สายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 ต.หนองมะโมง
เชื่อมต่อตำบลสะพานหิน อ.หนองมะโมง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Ashaltic Cocete หนา 0.05 เมตร สายบ้านหัวตะเฆ้ - บ้านหนองโสน
หมู่ที่ 3,6 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ เชื่อมต่อตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนมะสังข์ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ตำบลหนองแซง
อำเภอหันคา


Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 12:04
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday240
YesterdayYesterday251
This WeekThis Week736
This MonthThis Month2750
All DaysAll Days539861

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th