top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic2
นายภราดา  อาสาสรรพกิจ
รองนายก อบจ.ชัยนาท
รักษาราชการแทน
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 23 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2560 (หน้าที่ 6) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 05 February 2018 14:36
bar2
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Cape seal สายบ้านปักเป้า - บ้านห้วยงู ช่วงที่1 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี และช่วงที่ 2 ต.ห้วยงู อ.หันคา 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาวรวม 3,355 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 26,840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (กันเงินปีงบประมาณ 2560)
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Ashaltic Concete หนา 0.05 ม. หมู่ที่ 13-18 ต.เนินขาม ขนาดผิวจราจร Ashaltic Concete กว้าง 6.00 ม.ยาว 1,063 ม.(กันเงินปีงบประมาณ 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Ashaltic Concete หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 13-18 เนินขาม
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร Cape seal สายปักเป้า-บ้านห้วยงู ช่วงที่ 1 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี และช่วงที่ 2
ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาวรวม 
3,355 เมตรพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 26,840 ตารางเมตร

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่
ราคากลาง
krut ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
Cape seal สายปักเป้า-บ้านห้วยงู ช่วงที่ 1 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี และช่วงที่ 2 ต.ห้วยงู อ.หันคา ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาวรวม 3,355 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
26,840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (กันเงินงบประมาณปี 2560)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อโคมไฟ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ ติดตั้งภายในสวนนกชัยนาท (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ และสี ขนาดความเร็ว 30 แผ่น ต่อนาที จำนวน 1เครื่อง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10022 สายบ้านดอนรักนก เชื่อมสายเอเซีย หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาตน ตำบลอู่ตะเภา กว้าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ระกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10016 สายบ้านท่าไทร-บ้านเขาแก้ว หมู่ที 1 
ตำบลโพนางดำออก กว้าง 6 เมตร ยาว 4,150 เมตร หนา 0.05 เมตร อำเภอสรรพยา ตามแบบและ
รายละเอียดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง  Ashaltic Cocete หนา 0.05 ม.สายบ้านหนองกาเหลือง หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 สายชัยนาท -ตาคลี (สายเก่า) ภายในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท -ตาคลี (สายเก่า) ภายในเขตเทศบาลเมืองขนาดผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 ม. ยาว 590 ม. 
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,540 ตรม. (กันเงินปีงบประมาณ 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจร
โดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายชัยนาท -ตาคลี (สายเก่า) ภายในเขตเทศบาลเมือง
สายชัยนาท -ตาคลี (สายเก่า) ภายในเขตเทศบาลเมือง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 สายทุ่งโพธิ์-หนองหัวแรด หมู่ที่ 9,14 ต.กระบกเตี้ย อ.เนินขาม
ขนาดผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 8.00 ม. ยาว 2,015 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 16,120 ตรม.รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
(กันเงินปีงบประมาณ 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายบ้านหนองกาเหลือง หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา เชื่อมต่อ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์  ( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง  Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร บ้านพราน หมู่ที่ 11 ตำบวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายคลองสาม หมู่ที่ 2 ตำบลตลุก เชื่อมต่อ ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยาขนาดผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,932 เมตรรายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง  Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายคลองสาม หมู่ที่ 2 ตำบลตลุก เชื่อมต่อ
ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร บ้านพราน หมู่ที่ 11 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา ขนาดผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตรรายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุง
ผิวจราจร โดยปู Ashaltic Cocete หนา 0.05 ม.สายทุ่งโพธิ์-หนองหัวแรด หมู่ที่ 9,14 ตำบลกระบกเตี้ยอำเภอ เนินขาม ขนาดผิวจราจร Ashaltic Cocete กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,015 เมตร หรือ มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า16,120 ตรม.
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 สาย  สายบ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดท่าเสา เชื่อมต่อ ต.ท่าชัย
อ.เมือง ขนาดผิวจราจร Asphaltic Concrete ขาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 950 ม. หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,800 ตรม.รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจร
โดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายบ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดท่าเสา 
เชื่อมต่อตำบลท่าชัย อำเภอเมือง
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจร
โดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง เชื่อมต่อ ตำบลวังหิน 
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,855 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Last Updated on Thursday, 08 March 2018 14:44
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday58
YesterdayYesterday92
This WeekThis Week356
This MonthThis Month2412
All DaysAll Days488026

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th