ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2561 (หน้าที่ 3)
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 28 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2561 (หน้าที่ 3) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 22 October 2010 13:50
logo_information
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 26 รายการ
ประจำเดือน ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 (รวม 304 วัน) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำพร้อม
ทางเดินขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 6,7 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6-7 เมตรยาว 530 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,445 ตารางเมตร 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ถึงแยกดอนดินแดง ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา 0.15 เมตร
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 6,7 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6-7 เมตรยาว 530 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,445 ตารางเมตร 
 รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 9 ถึงแยกดอนดินแดง ตำบลเด่นใหญ๋ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,720 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายห้วยตาปูม หมู่ที่ 2,5 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,230 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,380 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายห้วยตาปูม หมู่ที่ 2,5 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,230 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,380 ตารางเมตร
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นผิวจราจร 
Asphaltic Concrete จากข้างวัดห่อทองคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท ขนากกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete จากข้างวัดห่อทองคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงถนน
ลาดยางผิวจราจร Cape seal สายบ้านปักเป้า-บ้านดอนชงโค หมู่ที่ 13 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 630 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,040 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Cape seal สายบ้านปักเป้า-บ้านดอนชงโค หมู่ที่ 13 ตำบลแพรกศรีราชา
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 630 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,040 ตารางเมตร

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจร สายบ้านเด่นมะลิ-
บ้านเขาเกล็ด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 2,650 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน
ผิวจราจร สยาบ้านเด่นมะลิ-บ้านเขาเกล็ด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเก่า-บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,300 เมตรรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเก่า-บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,300 เมตร
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้าอิง) การจัดซื้ออาหารสัตว์ต่างๆภายในสวนนกชัยนาท (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้าง
ห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ พร้อมทางเดิน
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำ
พร้อมทางเดิน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด(เงินกันปีงบประมาณ2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ Cape seal สายบ้านหนองหัวแรด-วัดหนองลาด หมู่ที่ 12 บ้านหนองสำโรง
ตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบ Cape seal สายบ้านหนองหัวแรด-วัดหนองลาด หมู่ที่ 12 บ้านหนองสำโรง ตำบลกระบกเตี้ย
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ข
นาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 500 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบ Cape seal สายบ้านสระแก้ว-ห้วยซุง หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 600 เมตร รายละเอียดตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายบ้านสระแก้ว-ห้วยซุง หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระดับสถานศึกษา
(ครั้งที่ 2 )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
...............................................................................................................................................................
ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลังประจำปี 2561 หน้า (1) (2) 
*** เลขหน้าสุดท้ายคือข่าวประกาศล่าสุด


gitex#2018#
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday230
YesterdayYesterday251
This WeekThis Week726
This MonthThis Month2740
All DaysAll Days539851

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th