ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2561 (หน้า 4)
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 5 guests online

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2561 (หน้า 4) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 22 October 2010 13:50
logo_information
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดทำหุ่นจำลอง
นกฟามิงโก้ ติดตั้งบริเวณสวนหย่อม ภายในสวนนกชัยนาท (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยเสริมผิวทางเป็น Asphaltic Concrete ถนนสรรคบุรี-ดงคอน ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการเสริมผิวทางเป็น Asphaltic Concrete ถนนสรรคบุรี-ดงคอน ตำบลดงคอน
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
สายกรอกลึก-ดงนกแร้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายกรอกลึก-ดงนกแร้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)
 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวทางเป็น Asphaltic Concrete สายวัดศรีเจริญ-บ้านดอนเดื่อ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยการเสริมผิวทางเป็น Asphaltic Concrete สายวัดศรีเจริญ-บ้านดอนเดื่อ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หน่วยงานกองช่าง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/
เสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ชน.ถ.10006 สายบ้านวังยาว-บ้านท่าโบสถ์
ตำบลหันคา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,650 หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ชน.ถ.10005 สายบ้านกระทง-บ้านบ่อแร่ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,125 หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,000 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ชน.ถ.10006 สายบ้านวังยาว-บ้านท่าโบสถ์ ตำบลหันคา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,650 หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ชน.ถ.10006 สายบ้านวังยาว-บ้านท่าโบสถ์
ตำบลหันคา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,650 หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ
1 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ชน.ถ.10005 สายบ้านกระทง-บ้านบ่อแร่ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,125 หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,000 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ชน.ถ.10005 สายบ้านกระทง-บ้านบ่อแร่ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,125 หนา 0.05 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 26 รายการ
ประจำเดือน ธันวาคม 2561-กันยายน 2562 (รวม 304วัน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้ออาหารสัตว์ต่างๆภายในสวนนกชัยนาท (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 26 รายการ
ประจำเดือน ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 (รวม 304 วัน) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
...............................................................................................................................................................
ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลังประจำปี 2561 หน้า (1) (2) (3) 
*** เลขหน้าสุดท้ายคือข่าวประกาศล่าสุด


gitex#2018#
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday115
YesterdayYesterday267
This WeekThis Week806
This MonthThis Month3707
All DaysAll Days546652

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th