วิสัยทัศน์และพันธกิจ
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 24 guests online

วิสัยทัศน์และพันธกิจ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 16 November 2010 09:51

logo_vision

Viagra is a phosphodiesterase type PDE inhibitor cialis order Critical no prescription viagra generic Boolell M, Gepi-Attee S, Gingell JC et al. cialis order.
argaiv1462

วิสัยทัศน์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

" ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมบริหารตามนโยบาย "

 

 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(1) พัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนสู่มาตรฐานสากล

(2) ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ พิธีทางศาสนา รัฐพิธีต่าง ๆ ศิลปวัฒนธรรม
     และ
ประเพณีของท้องถิ่น

(4) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

(5) สร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและชุมชน

(6) พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ

(7) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง รวมทั้งควบคุมป้องกันโรคติดต่อโรคและไม่ติดต่อ 

(8) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ำ

(9) ส่งเสริมการดำเนินชีวิต โดยเน้นวิถีชีวิตดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(10) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อการส่งออก

(11) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีคุณภาพ

(12) รณรงค์ ส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(13) ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้กลยุทธ์ 5 R
(14) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(15) ส่งเสริมนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล


เป้าประสงค์

(1) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

(2) ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามความต้องการของตลาด

(3) ประชาชนอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พิธีทางศาสนา รัฐพิธี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(4) ครอบครัว ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(5) ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ลดปัญหาการเกิดโรคต่าง ๆ

(6) ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็กมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

(7) สนามกีฬามีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา

(8) ครัวเรือนที่รับผลกระทบจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ

(9) มีโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและได้รับความสะดวก และแหล่งน้ำมีการพัฒนา

(10) ประชาชนนำความรู้ที่ได้มาดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ

(11) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

(12) ธุรกิจการท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้น

(13) การป้องกันอุทกภัยและการพังทลายของตลิ่ง

(14) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

(15) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

(16) ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี สามารถพึ่งตนเองได้

(17) บุคลากรได้เพิ่มความรู้ และทักษะในการทำงาน

(18) ชุมชนได้ผลประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณ

(19) หน่วยงานมีการพัฒนาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสิ่งก่อสร้างที่อยู้ในความรับผิดชอบมีการซ่อมแซมปรับปรุงให้ใช้งานได้นานขึ้น

 

ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

(2) จำนวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น

(3) จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านศาสนา รัฐพิธี ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
(4) จำนวนครอบครัว/ชุมชนมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ และยาเสพติด

(5) สัดส่วนของประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น และอัตราการเจ็บป่วยลดลง

(6) ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็กมีงานทำและรายได้ไม่เป็นภาระต่อสังคม

(7) จำนวนครั้งที่มีการพัฒนาสนามกีฬาหรือการจัดการแข่งขันกีฬา

(8) จำนวนครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือ 

(9) จำนวนเส้นทางคมนาคมได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง และจำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา

(10) จำนวนประชาชนได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(11) จำนวนรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสถิติ 3 ปีก่อนย้อนหลัง

(12) จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 3 ปีก่อนย้อนหลัง

(13) จำนวนครัวเรือนที่ได้รับความผลกระทบจากอุทกภัยและการพังทลายของตลิ่ง

(14) จำนวนต้นไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้น

(15) จำนวนครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับการแยกขยะที่ถูกต้อง และตรงตามแต่ละประเภทขยะ ทำให้ปริมาณขยะปลายทางลดลง 

(16) จำนวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสามัคคี

(17) จำนวนบุคลากรได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรมีความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(18) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

(19) จำนวนบุคลากรที่ได้รับมีความพึงพอใจ


ค่าเป้าหมาย

(1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

(2) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ

(3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดและสนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นเพื่อส่งเสริมงานศาสนา

      งานรัฐพิธี งานศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีของท้องถิ่น

(4) จำนวนโครงการ/กิจกรรมการป้องกันอาชญากรรม อุบัติเหตุ และยาเสพติด

(5) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

(6) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก

(7) จำนวนโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับพัฒนาสนามกีฬา และการจัดหรือสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

(8) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบภัย

(9) จำนวนเส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาให้มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง

(10) จำนวน คู คลอง หนอง บึง ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

(11) จำนวนประชาชนที่สามารถนำหลักปรัชญาพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

(12) จำนวนโครงการที่จัดกิจกรรม เพิ่มทักษะผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า และโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการผลิตสินค้าชุมชน

(13) ร้อยละของรายได้และนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5

(14) จำนวนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

(15) จำนวนต้นไม้ในที่สาธารณะเพิ่มขึ้น จากการปลูกป่าชดเชย

(16) จำนวนครัวเรือนที่ช่วยกันดูแล ป้องกัน การเกิดขยะต้นทาง

(17) จำนวนโครงการ/กิจกรรมการที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเข้าร่วมด้านการเมืองการบริหาร

(18) จำนวนหลักสูตร/คน ที่จัดการฝึกอบรมเองหรือส่งเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่น

(19) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น

(20) จำนวนครุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นหรือทดแทนของเดิมที่ชำรุด ในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(21) จำนวนทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้กลับมาใช้งานได้กลยุทธ์

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

(2) สนับสนุนการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านอาชญากรรม อุบัติเหตุ และยาเสพติด

(5) ส่งเสริมการควบคุม การป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ

(6) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก

(7) ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสนามกีฬา

(8) สนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

(9) ส่งเสริมให้มีระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

(10) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภคและการเกษตรกรรม

(11) สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(12) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้คุณภาพและเพิ่มช่องทางการตลาด

(13) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว

(14) สนับสนุนและการป้องกันอุทกภัย และการกัดเซาะตลิ่งพังทลาย

(15) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(16) สนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร

(17) การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

(18) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(19) สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น

(20) พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน

 

 

 

 

****************************

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 09:34
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday235
YesterdayYesterday251
This WeekThis Week731
This MonthThis Month2745
All DaysAll Days539856

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th