ยุทธศาสตร์การพัฒนา
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 20 guests online

ยุทธศาสตร์การพัฒนา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 16 November 2010 09:51

 logo_strategy

วิสัยทัศน์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(ประจำปี 2561 - 2564) 

" ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมบริหารตามนโยบาย "

 

 

คำอธิปรายวิสัยทัศน์ 

ส่งเสริมการศึกษา หมายถึงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และส่งเสริม     การเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิต
ได้โดยมีความรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ  เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน สนับสนุนและร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เช่น งานมหกรรมหุ่นฟางนก งานส้มโอชัยนาท งานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดชัยนาท งานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ งานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ
เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นต่อ ๆ ไป ได้ประพฤติปฏิบัติตามกัน

พัฒนาสังคม หมายถึง การแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม ส่งเสริมอาชีพ ให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็กเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงไม่เป็นภาระแก่สังคม
การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี โดยใช้หลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ

เศรษฐกิจก้าวหน้า หมายถึง การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัย การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งโดยสนับสนุนการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง และรวมถึง
การก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่ เพื่อสงวนและกักเก็บน้ำ การส่งเสริมความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตโดยยึดหลักตามแนวพระราชดำรัส
“การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง”ส่งเสริมสินค้าชุมชนให้เพิ่มมูลค่า และช่องทางในการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ให้มีความหลากหลายและคุ้มค่า เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติให้เพิ่มขึ้น

รักษาสิ่งแวดล้อม หมายถึง  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ในเรื่องของมลพิษ เรื่องของขยะ และของเสียอันตราย
โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการป้องกัน ดูแล บำบัด ฟื้นฟู ทดแทน และเฝ้าระวัง

บริหารตามนโยบาย หมายถึง การส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล การสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้มีคุณธรรม และเข้ามีส่วนร่วม
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในลักษณะของการ ร่วมคิด ร่วมทำ ในชุมชน และส่งเสริม ให้ความร่วมมือตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น และประเทศให้เข้มแข็ง

 

 

 

****************************

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 09:40
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday242
YesterdayYesterday251
This WeekThis Week738
This MonthThis Month2752
All DaysAll Days539863

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th