ยุทธศาสตร์การพัฒนา
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 35 guests online

ยุทธศาสตร์การพัฒนา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 16 November 2010 09:51

 logo_strategy

วิสัยทัศน์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(ประจำปี 2561 - 2564) 

" ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมบริหารตามนโยบาย "

 

 

คำอธิปรายวิสัยทัศน์ 

ส่งเสริมการศึกษา หมายถึงการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และส่งเสริม     การเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิต
ได้โดยมีความรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ  เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน สนับสนุนและร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เช่น งานมหกรรมหุ่นฟางนก งานส้มโอชัยนาท งานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดชัยนาท งานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ งานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ
เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นต่อ ๆ ไป ได้ประพฤติปฏิบัติตามกัน

พัฒนาสังคม หมายถึง การแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม ส่งเสริมอาชีพ ให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็กเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงไม่เป็นภาระแก่สังคม
การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี โดยใช้หลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ

เศรษฐกิจก้าวหน้า หมายถึง การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัย การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งโดยสนับสนุนการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง และรวมถึง
การก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่ เพื่อสงวนและกักเก็บน้ำ การส่งเสริมความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตโดยยึดหลักตามแนวพระราชดำรัส
“การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง”ส่งเสริมสินค้าชุมชนให้เพิ่มมูลค่า และช่องทางในการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ให้มีความหลากหลายและคุ้มค่า เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติให้เพิ่มขึ้น

รักษาสิ่งแวดล้อม หมายถึง  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ในเรื่องของมลพิษ เรื่องของขยะ และของเสียอันตราย
โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการป้องกัน ดูแล บำบัด ฟื้นฟู ทดแทน และเฝ้าระวัง

บริหารตามนโยบาย หมายถึง การส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล การสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้มีคุณธรรม และเข้ามีส่วนร่วม
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในลักษณะของการ ร่วมคิด ร่วมทำ ในชุมชน และส่งเสริม ให้ความร่วมมือตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น และประเทศให้เข้มแข็ง

 

 

 

****************************

Last Updated on Wednesday, 11 October 2017 09:40
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday80
YesterdayYesterday109
This WeekThis Week904
This MonthThis Month4657
All DaysAll Days553142

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th