ประวัติ อบจ.ชัยนาท
top
logo

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 82 guests online

ประวัติ อบจ.ชัยนาท PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 19 November 2010 11:46
logo
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เดิมตั้งอยู่ที่อาคารศาลา
ประชาคม ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ชัยนาท ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยราชการบริหารการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

รูปแบบหนึ่ง แต่เดิมนั้นส่วนราชการ มี ๓ กอง ได้แก่

Generic Name: e ZOP i klone Brandnames: Lunesta online buy tadalafil. a medical history of spinal surgical procedures or repeated spinal taps or no cialis prescription order online tore the medicine in a closed container at room temperature, far from heat, moisture, and direct light no cialis prescription order online.
argaiv1048

๑. สำนักงานเลขานุการ

๒. ส่วนการคลัง

๓. ส่วนช่าง

รูปแบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทนั้น เดิมแต่งตั้งให้ “ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท” ดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.ชัยนาท และ “ปลัดจังหวัดชัยนาท” ดำรงตำแหน่ง ปลัดอบจ.ชัยนาท มีอำนาจหน้าที่เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบบริหารราชการโดยตรง (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๙๕)

pic7

ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ หมู่ที่ ๔
ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาท่าพระ อำเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทจนถึงปัจจุบัน โดยก่อสร้างแบบอาคารเดี่ยว ๒ ชั้น ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๙๑๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาท) จากเงินกู้ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (เงินกู้ กสอ.) และมีส่วนราชการดังนี้

๑. ส่วนอำนวยการ

๒. ส่วนแผนและงบประมาณ

๓. ส่วนการคลัง

๔. ส่วนช่าง

๕. ส่วนกิจการสภาฯ 

ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พ.ศ.๒๕๔๐ ได้มีการกำหนดส่วนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวด ๑๑ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทมีโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการ
ดังต่อไปนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด            เดิมชื่อ  ส่วนอำนวยการ

๒. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เดิมชื่อ  ส่วนกิจการสภาฯ

๓. กองแผนและงบประมาณ                                เดิมชื่อ  ส่วนแผนและงบประมาณ

๔. กองคลัง                                                           เดิมชื่อ  ส่วนการคลัง 

๕. กองช่าง                                                            เดิมชื่อ   ส่วนช่าง

๖.  หน่วยตรวจสอบภายใน

๗. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ด้วยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พ.ศ.๒๕๔๐ นี้เอง ทำให้เกิดการจัดแบ่งอำนาจ
หน้าที่และกระจายอำนาจจากรัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน โดยมีสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ซึ่งราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คือ กำหนดให้ฝ่ายบริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท) มาจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเพียง ผู้กำกับดูแลและ ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  

ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๐ – ปัจจุบัน)

pic2

๑. น.ส.น้ำอ้อย     เจริญยศ
ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๐ –  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๑

๒. นายโพธิ์    มูลศิริ
ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ –  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

pic1
pic4

๓.นางนันทนา   สงฆ์ประชา
ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ –  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒

๔. นายภักดี     คุ้มชนะ
ดำรงตำแหน่ง  เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๒  –   ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

pic6

pic3

๕. นางจิรดา   สงฆ์ประชา
ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓  -  ๓๑ มกราคม ๒๕๔๗
ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗  -  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐

๖. นายอนุสรณ์    นาคาศัย

ดำรงตำแหน่ง   ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑   -   ปัจจุบัน

pic5
Last Updated on Tuesday, 04 September 2012 16:00
 

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

TodayToday127
YesterdayYesterday267
This WeekThis Week818
This MonthThis Month3719
All DaysAll Days546664

แนะนำกิจกรรม อบจ.

icon
icon4
icon
icon
pic1
in2
asean
icon
logo
in4
wifi
icon11
clinic
birdpark
facebookpao
chainat
cnhb_aca
tel2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement

bottom

Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-476617 Email : 2180101@dla.go.th