กิจกรรม อบจ.ชัยนาท ที่ผ่านมา ปี 2560 (หน้าที่ 1) Print
Written by Administrator   
Friday, 10 June 2016 08:53
logo2
in16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยนาท
วันที่ 4-5 กันยายน 2560

in15 โครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ ของนักเรียนจังหวัดชัยนาท
ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2560
in14 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
in13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท


in12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
in11 กิจกรรมปลูกต้นไม้พยุง
" พยุงธรรม ค้ำไทย เทิดไท้องค์ราชินี ในรัชการที่ 9 "
ประจำปี 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560
in10 นางนิตยา พุกพ่วง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรม
ปลูกดอกไม้สีเหลือง (ปอเทือง) ริมถนนพหลโยธิน ให้เหลืองบาน
สะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน วันที่ 9 สิงหาคม 2560


in9 นางนิตยา พุกพ่วง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ร่วมโครงการ
ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ บริเวณเขาขยาย
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
in6 พิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2560
in7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 2 (ภาคกลางตอนบน 2) ประจำปีงบประมาณ 2560

in4 กิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ
ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
in5 โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
in8 โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ 2560
pic1 โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด
แบบบูรณาการ ประจำปี 2560
in2 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
in3 อบจ.ชัยนาท ต้อนรับคณะ "1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต"
in1 โครงการโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560


Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 11:29