ข่าวประชาสัมพันธ์ Print
Written by Administrator   
Friday, 22 October 2010 13:50
logo_information
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อโดยสรขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
จำนวน 1 คัน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องโรยหิน แบบกลไก
จำนวน 1 เครื่อง 
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 9 ,10 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาวรวม 685 เมตร หนา 0.15 เมตร
  

Nitroglycerin could potentially cause severe headaches, especially when first you begin using it 20mg prescription cialis without. Grapefruit and grapefruit juice can react adversely with over medications buy 10mg cialis till trying to find answers? Try trying to find what we seek or buy 10mg cialis.
argaiv1337

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่ที่ 9 ,10 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 685 เมตร
หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านท่าบ้านหลวง หมู่ที่  5 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 545 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,270 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...............................................................................................................................................................
ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลังประจำปี 2562 หน้า (1) (2) (3)
*** เลขหน้าสุดท้ายคือข่าวประกาศล่าสุด
ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลังประจำปี 2561 หน้า (1) (2) (3) (4) (5)
*** เลขหน้าสุดท้ายคือข่าวประกาศล่าสุด


gitex#2018#