กองแผนและงบประมาณ Print
Written by Administrator   
Monday, 15 November 2010 09:52
logo
sys
pic2

นางสาวสมกิจ  รงค์ทอง
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

Avoid the use of lorazepam should you be pregnant click here. Worked well to achieve and keep erection cialis prescription no cheap Audience: Urologists, Ophthalmologists as well as other healthcare professionals cialis prescription no cheap.
argaiv1491

ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายติดตามและประเมินผล
sys
nuch
sys
jum
sys
pic4
นางนงนุช ยอดดำเนิน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หน.ฝ่ายงบประมาณ

นางนันทกาญจน์ โตจีน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายนโยบายและแผน
น.ส.เพ็ญนภา  ศีลลา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายติดตามและประเมินผล
sys
nong
sys
pic6
sys
patchaya2
นางสาคร โตจีน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางสมคิด อุดมสันติสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ 
นางสาวภัทร์ชญา รอดย้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
sys
nack
sys
kat

นางวันนิสา อิงวะระ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวแคทรียา เกิดทัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

sys
who
sys
who


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงานLast Updated on Friday, 03 August 2018 08:17