องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

กรอง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน้าที่ 4)

   

  krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผลการสรรหา
  และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดชัยนาท
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
  ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน
  คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเจ๊กกิมเซี๊ยะ หมู่ที่ 3
  ตำบลวัดโคก เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลศิลาดาน
  อำเภอมโนรมย์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 615 เมตร
  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร
  รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ปรกวดราคา
  จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คศล. (Box Culvett) บริเวณคลอง
  สายบ้านพระ (ถนนถ่ายโอนสายบ้านทุ่งกว้าง - หนองขาม)
  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
  ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 18.00 เมตร 
  จำนวน 2 แถว รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
  ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  << คลิกดูรายละเอียด >>
  krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ปรกวดราคา
  ซื้อรถขุดไฮดรอลิค บูมยาว  ขนาด 170 แรงม้า จำนวน 1 คัน
  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  << คลิกดูรายละเอียด >>
  krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 
  (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิค บูมยาว
  ขนาด 170 แรงม้า จำนวน 1 คัน
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผน
  การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  << คลิกดูรายละเอียด >>
  krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
  เข้ารับการสรรหา
  และการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่
  และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา
  และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

  << คลิกดูรายละเอียด >>
  krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  การซ่อมแซมหุ่นจำลองนกอินทรีย์ บริเวณเกาะกลางน้ำ
  ภายในสวนนกชัยนาท 
  (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  การจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสำหรับถังออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง

  (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองแก
  หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร
  รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  krut

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระโดน
  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร
  รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  << คลิกดูรายละเอียด >>

  krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  การจัดซื้อโซ่สแตนเลส บริเวณทางเข้ากรงนกใหญ่ภายในสวนนกชัยนาท

  (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
  ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 8
  ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.15 เมตร
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  ......................................................................................................................................
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
  (หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) 

   

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน้าที่ 3)

   logo1

  ............................................................................................................................................................................................
  krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10017 สายบ้านดักคะนนท์ - บ้านท่าหาด ตำบลธรรมมูล อำเภอเมือง,
  ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ 
  (ถนนถ่ายโอน) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,582 เมตร หนา 0.05 เมตร
  ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร  รายละเอียดตามแบบขององค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  ............................................................................................................................................................................................
  krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
  สายเขาราวเทียน - หนองแก่นมะเกลือ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม
  (ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) 
  ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร
  หนา 0.05 เมตร 
  รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  ............................................................................................................................................................................................
  krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10004 สายบ้านทุ่งกว้าง - บ้านหนองขาม ตำบลสะพานหิน
  อำเภอหนองมะโมง 
  (ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา 0.05 เมตร
  ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร  รายละเอียดตามแบบขององค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  ............................................................................................................................................................................................
  krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10004 สายบ้านทุ่งกว้าง - บ้านหนองขาม ตำบลสะพานหิน
  อำเภอหนองมะโมง 
  (ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา 0.05 เมตร
  ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร  รายละเอียดตามแบบขององค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  ............................................................................................................................................................................................
  krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  ............................................................................................................................................................................................
  krut คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (ศปก.อบจ.ชัยนาท)
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  ............................................................................................................................................................................................
   krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหางบรรทุกลากจูง 3 เพลา ใช้ต่อพ่วงกับเทลเลอร์
  ล้อปิด 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  ............................................................................................................................................................................................
   krut ร่าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10019 สายบ้านหนองอ้ายสาม - บ้านเด่นใหญ่ ต.ไพรนกยูร,
  ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา 
  (ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,600 ม. หนา 0.05 ม.
  ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร  รายละเอียดตามแบบขององค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  ..........................................................................................................................................................................................
   krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10019 สายบ้านหนองอ้ายสาม - บ้านเด่นใหญ่ ต.ไพรนกยูร,
  ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา 
  (ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,600 ม. หนา 0.05 ม.
  ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  .............................................................................................................................................................................................
  krut ร่าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10017 สายบ้านปากคลอง - บ้านท่าเรือทอง 
  ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์, ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง (ถนนถ่ายโอน)
  กว้าง 6 เมตร ยาว 4,700 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  << คลิกดูรายละเอียด >>
  .............................................................................................................................................................................................
  krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10007 สายบ้านปากคลอง - บ้านท่าเรือทอง ตำบลมะขามเฒ่า
  อำเภอวัดสิงห์, ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง (ถนนถ่ายโอน) กว้าง 6 เมตร ยาว 4,700 เมตร
  หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  << คลิกดูรายละเอียด >>
  .............................................................................................................................................................................................
  krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
  สายบ้านเขาดิน - บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง 
  (ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร 
  หนา 0.05 เมตร

  << คลิกดูรายละเอียด >>
  .............................................................................................................................................................................................
  krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10018 สายบ้านหาดอาษา - บ้านหนองน้ำเขียว (ตอนที่ 2) 
  ต.หาดอาษา อ.สรรพยา (ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 3,165 ม.
  หนา 0.05 ม. ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร 
  รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
  << คลิกดูรายละเอียด >>

  ......................................................................................................................................
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง  ****
  (หน้าที่ 1) (หน้าที่ 2) (หน้าที่ 3)
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง  ****   ปี 2562
  (หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) (หน้าที่ 5) (หน้าที่ 6) (หน้าที่ 7) (หน้า 8) (หน้า 9)
  (หน้า 10) (หน้า 11) (หน้า 12)


   

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 384 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์