องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

สภา อบจ.ชัยนาท

ทำเนียบสมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท

logo
sys
teerayut
นายธีระยุทธ สุขโก
ส.อบจ.เขตอำเภอสรรคบุรี เขต 4
ประธานสภา อบจ.ชัยนาท
bar
sys
3 2

sys
samart
นายนพพร นิจนานานันท์
ส.อบจ.เขตอำเภอสรรพยา เขต 3
รองประธานสภา อบจ.ชัยนาท คนที่ 1
นายสามารถ จบศรี
ส.อบจ.เขตอำเภอหนองมะโมง เขต 2
รองประธานสภา อบจ.ชัยนาท คนที่ 2
bar
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เขตอำเภอเมือง
bar
sys
1
sys
2
sys
3
นายสวรรค์ อินยาสิงห์
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอเมือง เขต 1
นายสมชาย คนซื่อ
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอเมือง เขต 2
นายณัฐวุฒิ ชูชื่น
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอเมือง เขต 3
sys
4
sys
5
นางสาวรจมาศ จันทร์ธนวงษ์
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอเมือง เขต 4
นายทรงพล วรรณลพ
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอเมือง เขต 5
bar
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เขตอำเภอสรรคบุรี
bar
sys
1
sys
2
sys
3
นายทรงพล แสงสว่าง
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอสรรคบุรี เขต 1
นายธวัช มณฑา
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอสรรคบุรี เขต 2
นายมานพ สุธีรชูเกียรติ
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอสรรคบุรี เขต 3
sys
4
sys
5
นายธีระยุทธ สุขโก
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอสรรคบุรี เขต 4
นายพิศาล พันธุ์วงศ์ราช
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอสรรคบุรี เขต 5
bar
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เขตอำเภอหันคา
bar
sys
1
sys
2
นางนัสนันท์ กาฬภักดี
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอหันคา เขต 1
นายศุภชัย ฉนานุกูล
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอหันคา เขต 2
sys
3
sys
4
นายศักดิ์ชัย พุกมาก
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอหันคา เขต 3
นายมนัส หาญสมชิต
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอหันคา เขต 4
bar
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เขตอำเภอวัดสิงห์
bar
sys
1
sys
2 2
นายอุทร โสระฐี
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอวัดสิงห์ เขต 1
นายผดุงศักดิ์ จิตรจุน
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอวัดสิงห์ เขต 2
bar
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เขตอำเภอมโนรมย์
bar
sys
1
sys
2
นายทนงศักดิ์ อุ่มโพธิ์
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอมโนรมย์ เขต 1
นายโสภณ สุทธิธรรม
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอมโนรมย์ เขต 2
bar
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เขตอำเภอหนองมะโมง
bar
sys
nawin
sys
2s
นายนาวิน พยัคมาก
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอหนองมะโมง เขต 1
นายสามารถ จบศรี
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอหนองมะโมง เขต 2
bar
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เขตอำเภอเนินขาม
bar
sys
1
นายธงชัย เพ็งสวย
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอเนินขาม เขต 1
bar
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เขตอำเภอสรรพยา
bar
sys
1
sys
2
sys
3 2
นางสถาพร อาสาสรรพกิจ
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอสรรพยา เขต 1
นายชัชวาล ถาวรมงคล
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอสรรพยา เขต 2
นายนพพร นิจนานานันท์
สมาชิกสภา อบจ.ชัยนาท
อำเภอสรรพยา เขต 3

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 405 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์