องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

logo
...............................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
...............................................................................................................................................................................
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559
...............................................................................................................................................................................
  ปกแผนอัตรากำลัง 3 ปี
1-2 หลักการและเหตุผล
3 วัตถุประสงค์
4 ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
5-41 สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  - (หน้าที่ 5-21)
  - (หน้าที่ 22-41)
42-43 ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
44-45 ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการ
45 สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง
46-85 โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ การวิเคราะห์ การกำหนดตำแหน่ง
  - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  - กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  - กองแผนและงบประมาณ
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  - กองพัสดุและทรัพย์สิน
  - กองการเจ้าหน้าที่
86-94 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
95-114 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
  - ข้า่ราชการ
  - ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
115-122

บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ

123-127 แนวทางการพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
128 ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
 
................................................................................................................................................................................
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1

แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองแผนและงบประมาณ
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองคลัง
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองช่าง
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองพัสดุและทรัพย์สิน
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองการเจ้าหน้าที่
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี หน่วยตรวจสอบภายใน
icon1 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 591 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์