องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2557 (หน้าที่ 6)

bar2
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างส้วม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายบึงระหานใหญ่
ตำบลวังไก่เถื่อน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL สายบึงระหานใหญ่ ตำบลวังไก่เถื่อน
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านเก่า - 
บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านดอนรังนก
เข้าบ้านโรงวัว แยกถนนพหลโยธิน (บ้านดอนรังนก) เข้าบ้านโรงวัว อำเภอเมือง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านดอนเดื่อ -
วัดศรีเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยขุนแก้ว ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6
ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองหนองดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองมะโมง -
หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการชัยนาทเบิร์ดแลนด์ (CHAINAT BIRD
LAND) สวนนกชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2 )
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองสาธารณะชุมชนท่าศาลา
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกรด -
หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยกรดพัฒนา (ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 ) อำเภอสรรคบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวลูกรังจราจร
สายหนองโสน - บ้านเด่นยาว หมู่ที่ 6 - 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านเขารังไก่
อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขยายร่องระกำพร้อมปรับปรุงคันร่อง
เป็นถนนกั้นน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวลูกรังจราจร
สายบ้านซับบ่อว้า หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลหนองแซง
อำเภอหันคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง
ชลประทานแทนสะพานไม้เดิม (สะพานดำ) หมู่ที่ 6 ตำบลสรรพยา  อำเภอสรรพยา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut เผยแพร่ข้อมูลราคากลาง โครงการชัยนาทเบิร์ดแลนด์ (Chainat Bird Land)
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดนางลือ
ถึงบ้าน ร.ต.ต.เปลว หมู่ที่ 1 ตำบลนางลือ อำเภอเมือง
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารสัตว์
krut ประมาณราคาอาหารนกและสัตว์อื่นภายในสวนนกชัยนาท
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 (รวม 92 วัน)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายซับบ่อหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายหนองโสน - บ้านเด่นยาว หมู่ที่ 6,7
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขยายร่องระกำพร้อมปรับปรุงคันร่องเป็นถนนกั้นน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะชุมชนท่าศาลา เทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองห้วยขุนแก้ว ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง 
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองหนองดู่ หมู่ 11 ตำบลหนองมะโมง หมู่ 5 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านดอนรังนก เข้าบ้านโรงวัวแยกถนนพหลโยธิน
(บ้านดอนรังนก) เข้าบ้านโรงวัว อำเภอเมือง 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านเก่า - บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม
 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านดอนเดื่อ - วัดศรีเจริญ หมู่ที่ 2
ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์
 
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกรด - หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยกรดพัฒนา
(ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3) อำเภอสรรคบุรี

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำโครงการชัยนาทเบิร์ดแลนด์ (CHAINAT BIRD LAND)
สวนนกชัยนาทด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำกิจกรรม อบจ.

drug
doctor

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 99 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้