องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2557 (หน้าที่ 7)

bar2
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL
สายริมคลองชลประทานเขาแก้วฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านกล้วย 3
เทศบาลเมืองชัยนาท
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองโสน
หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแซง
อำเภอหันคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL สายหนองหวาย
หมู่ที่ 5 - บ้านใหม่หินเรียง หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกลำไดและปั้นคันดิน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3
ตำบลเขาท่าพระ ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านกล้วย 3 เทศบาลเมืองชัยนาท
ขนาดกว้าง 3.00 - 5.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220.00 ตารางเมตร
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองลำไดและปั้นคันดิน  ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาท่าพระ ถึงหมู่ที่ 8
ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ยาว 1,200 เมตร

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองโสน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
เชื่อมต่อบ้านเขาน้อย หมูที่ 17 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางก่อสร้าง 2,600.00 เมตร
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายปักเป้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แก่น อำเภอหนองมะโมง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางก่อสร้าง 2,325.00 เมตร

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายริมคลองชลประทานเขาแก้วฝั่งตะวันตก
หมู่ที่ 4 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางก่อสร้าง 543.00 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหนองหวาย หมู่ที่ 5 - บ้านใหม่หินเรียง
หมูที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง Cape Seal
กว้างข้างละ 0.05 เมตร ระยะทางรวม 1,960.00 เมตร
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์รูปนก
LED Full Color Display ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ รูปนก LED Full Display พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ขนาด 4x6 เมตร จำนวน 2 ป้าย

แนะนำกิจกรรม อบจ.

drug
doctor

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 145 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้