องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2558 (หน้าที่ 6)

bar2
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง Cape Seal
สายบ้านเด่นใหญ่ - บ้านหนองโสน ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านเด่นใหญ่ - บ้านหนองโสน
ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 5,582 เมตร
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านดอนมะกอกหวาน - หนองโพด หมู่ที่ 4 - 5 ต.วังหมัน
อ.วัดสิงห์ เชื่อมต่อหมู่ 9 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,900 เมตร

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยางแอสฟัลท์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทและถนน
ที่ได้รับการถ่ายโอนหน่วยงาน จำนวน 1 รายการ คือ ยางแอลฟัลท์ CMS-2h
(1 ถุง/200 ลิตร) จำนวน 80 ถัง
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหญ้าคา
หมู่ที่ 3,6 ตำบลหาดท่าเสา (ช่วงที่ 2 ต่อจากโครงการเดิม) อำเภอเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
สายหนองพญา - วังหมัน ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง Cape Seal
สายหนองแห้ว - หัวตอ หมู่ที่ 3 - 7 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านหนองโสน - ซับบ่อหว้า
หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อบ้านเขาน้อย หมู่ 15 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำนักจั่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแร่
อำเภอวัดสิงห์ - วัดดอนเจดีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายโพธิ์ทอง - รางจิก
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายสะพานหิน - โพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลสะพานหิน
อำเภอหนองมะโมง ตอนที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร ตอนที่ 2
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร รวม 2 ตอน ยาวรวม 1,200 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง Cape Seal สายบ้านดอนอุโลก - บ้านหนองแก (ต่อจากถนนลาดยาง อบจ.เดิม) หมู่ที่ 12
ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 520 เมตร


krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านหนองสระ - หนองโสน หมู่ 6 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์
เชื่อมต่อ หมู่ 11 ต.หนองแซง อ.หันคา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,900 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านดอนมะกอกหวาน - หนองโพด หมู่ที่ 4 - 5 ต.วังหมัน
อ.วัดสิงห์ เชื่อมต่อหมู่ 9 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,900 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านผู้ใหญ่ฝอย หมู่ที่ 1 - 7 ต.ธรรมามูล
อ.เมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 610 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชุมชนปู่ปี เทศบาลเมือง อ.เมือง โดยขุดวางท่อระบายน้่ำ
คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทาง 400 เมตร
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดิน - ลูกรัง สายหนองโสน - ซับบ่อหว้า หมู่ที่ 3 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์
เชื่อมต่อบ้านเขาน้อย หมู่ 15 ต.หนองแซง อ.หันคา

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านวังน้ำขาว - บ่อลึก
หมู่ที่ 3,6 ตำบลวังตะเคียน เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง Cape Seal
สายบ้านดอนรังนก - เชื่อมต่อถนนสายเอเชีย ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (ครั้งที่ 2)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายหนองพญา - วังหมัน ตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1,230 เมตร
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,840 ตารางเมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายโพธิ์ทอง - รางจิก ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำนักจั่น หมู่ที่ 5 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์-วัดดอนเจดีย์ หมู่ที่ 2 ต.กุดจอก
อ.หนองมะโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 ม. ระยะทางยาว 665 ม.
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าคา หมู่ที่ 3,6 ตำบลหาดอาษา (ช่วงที่ 2 ต่อจากโครงการเดิม)
อำเภอเมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร ระยะทาง 665 เมตร
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การประกวด "ธิดาส้มโอชัยนาท ประจำปี 2558"
krut กำหนดการวันงานส้มโอขาวแตงกวา ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(ครั้งที่ 2)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านดอนรังนก - เชื่อมต่อถนนสายเอเชีย
ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ระยะทาง 1,370 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง CAPE SEAL สายหนองแห้ว - หัวตอ หมู่ที่ 3,7
ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 910 เมตร
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดิน - ลูกรัง สายบ้านวังน้ำขาว - บ่อลึก หมู่ 3,6 ตำบลวังตะเคียน
เชื่อมต่อ หมู่ 7 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านดอนรังนก - เชื่อมต่อถนนสายเอเชีย
ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ระยะทาง 1,370 เมตร
 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง CAPE SEAL สายหนองแห้ว - หัวตอ หมู่ที่ 3,7
ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 910 เมตร
 
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดิน - ลูกรัง สายบ้านวังน้ำขาว - บ่อลึก หมู่ 3,6 ตำบลวังตะเคียน
เชื่อมต่อ หมู่ 7 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 147 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้