องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2558 (หน้าที่ 7)

bar2
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนเลียบแม่น้ำน้อย (สายโพงาม - บ้านหอมกระจุย) หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2
และหมู่ที่ 6 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 4 จุด
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
บ้านหนองอ้ายสาม - เด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองอ้ายสาม - เด่นใหญ่ อำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 2,420 เมตร ไหล่ทางกว้างละ 1 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
19,360 บาท
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง เพื่อการซ่อมบำรงทาง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จำนวน 10 รายการ

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ซอยสรรพยา 1 - 39 หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
ปากคลองกว้างเฉลี่ย 7.00 - 14.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองส่งน้ำ ซอยสรรพยา 1 - 39 หมู่ที่ 3,4,5
ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร สายหมู่ที่ 10 ตำบลหันคา เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเชี่ยน  อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร สายหมู่ที่ 10 ตำบลหันคา
เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 290 เมตร

krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างขุดลอกคลองหนองสลัดเนื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนางดำออก
อำเภอสรรพยา

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประเภทอาหารแห้ง และอาหารสด
จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกหนองสลัดเนื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา ปากกว้างเฉลี่ย 54 เมตร
ยาวเฉลี่ย 68 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร สายหมู่ที่ 10 ตำบลหันคา
เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา ขนาดผิิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 290 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกหนองสลัดเนื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา ปากกว้างเฉลี่ย 54 เมตร
ยาวเฉลี่ย 68 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร สายหมู่ที่ 10 ตำบลหันคา
เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา ขนาดผิิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 290 เมตร


krut
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกหนองสลัดเนื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา ปากกว้างเฉลี่ย 54 เมตร
ยาวเฉลี่ย 68 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร สายหมู่ที่ 10 ตำบลหันคา
เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา ขนาดผิิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 290 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกหนองเสือปลา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา ปากกว้างเฉลี่ย
20.00 เมตร ยาว 190 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ซอยสรรพยา 1 - 39 หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
ปากคลองกว้างเฉลี่ย 7.00 - 14.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ภายในสวนนกชัยนาท จำนวน 11  เดือน
รวม 335 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านดอนมะกอกหวาน - หนองโพด
หมู่ 4 - 5 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง
สายสะพานหิน - โพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูงรัง สายบ้านหนองสระ - หนองโสน
หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อ หมู่ 11 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนปู่ปี
ภายในเขตเทศบาล อำเภอเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal
สายบ้านดอนอุโลก - บ้านหนองแก (ต่อจากถนนลาดยาง อบจ.เดิม) หมู่ที่ 12 ตำบลเด่นใหญ่
อำเภอหันคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านดอนมะกอกหวาน - หนองโพด หมู่ที่ 4 - 5 ต.วังหมัน
อ.วัดสิงห์ เชื่อมต่อหมู่ 9 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,900 เมตร
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
สายหนองพญา - วังหมัน ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง Cape Seal
สายหนองแห้ว - หัวตอ หมู่ที่ 3 - 7 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านหนองโสน - ซับบ่อหว้า
หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อบ้านเขาน้อย หมู่ 15 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำนักจั่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแร่
อำเภอวัดสิงห์ - วัดดอนเจดีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายโพธิ์ทอง - รางจิก
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายสะพานหิน - โพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลสะพานหิน
อำเภอหนองมะโมง ตอนที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร ตอนที่ 2
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร รวม 2 ตอน ยาวรวม 1,200 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง Cape Seal สายบ้านดอนอุโลก - บ้านหนองแก (ต่อจากถนนลาดยาง อบจ.เดิม) หมู่ที่ 12
ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 520 เมตร

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 323 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้