องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Download คู่มือประชาชน

logo2
icon1 1. ปกหน้า
icon1 2. ความหมายของตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 3. คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1
4. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 5. คำนำ
icon1 6. ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ให้ใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 7. ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ให้ใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (เพิ่มเติม)
icon1 8. สารบัญ
icon1 น.1 - 3 ที่มา
icon1
น.4 - 9 การขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 น.10 - 14 การขอเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 น.15 - 18 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
icon1 น.19 - 22 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
icon1 น.23 - 27 การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน
icon1 น.28 - 35 การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม
icon1 น.36 - 43 การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
icon1 น.44 - 47 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการสวนนกชัยนาท
icon1 น.48 - 53 การเรียกเก็บค่าบริการ
icon1 น.54 - 85 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
icon1 น.86 - 93 การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
icon1 น.94 - 101 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
icon1 น.102 - 119 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน
หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 
icon1 น.120 - 133 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
icon1 น.134 - 139 บันทึกการรับคำขอรับบริการ ตามมาตรา 8
icon1 น.140 รายชื่อคณะผู้จัดทำคู่มือประชาชน

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 482 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์