องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.

การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

logo
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง การเพิ่มช่องทางชำระภาษี
และค่าธรรมเนียม
<<< คลิกดูรายละเอียด >>>
icon2 ช่องทางการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกดูรายละเอียด >>>
icon2 ช่องทางการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ในช่วงสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
<<< คลิกดูรายละเอียด >>>
........................................................................................................................................
แบบฟอร์มสำหรับการยื่นชำระภาษีน้ำมัน
........................................................................................................................................
icon2 แบบฟอร์ม อบจ.01-4 แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
<<< คลิกดูรายละเอียด >>>
icon2 แบบฟอร์ม อบจ.01-6 งบเดือนแสดงการรับ - จ่ายน้ำมัน/ก๊าซ
<<< คลิกดูรายละเอียด >>>
........................................................................................................................................
แบบฟอร์มสำหรับการยื่นชำระภาษียาสูบ
........................................................................................................................................
icon2 แบบฟอร์ม อบจ.02-1 แบบชำระค่าภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ
<<< คลิกดูรายละเอียด >>>
icon2 แบบฟอร์ม อบจ.02-2 บัญชีแสดงรายการปริมาณยาสูบที่ได้มาและจำหน่ายไป
<<< คลิกดูรายละเอียด >>>
icon2 แบบฟอร์ม อบจ.02-3 งบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสูบ
<<< คลิกดูรายละเอียด >>>
........................................................................................................................................
แบบฟอร์มสำหรับการยื่นชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม
........................................................................................................................................
icon2 แบบฟอร์ม อบจ.รร 3 แบบยื่นรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
<<< คลิกดูรายละเอียด >>>
icon2 แบบฟอร์ม อบจ.รร 6 บัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกค่าธรรมเนียม
บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
<<< คลิกดูรายละเอียด >>>
........................................................................................................................................
icon2 ตารางกำหนดการออกให้บริการนอกสถานที่นอกสถานที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียม อบจ.
icon2 ช่องทางยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียม กับ อบจ.ชัยนาท
icon2

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน

icon2

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการรับชำระภาษียาสูบ

krut

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ให้ข้าราชการกองคลัง (ฝ่ายพัฒนารายได้)
ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนช่วงเวลาพักเที่ยง

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 319 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์