องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2559 (หน้าที่ 1)

bar2
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่อเฆ่
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขุ่น เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคันคลองมอ. - ถนนลาดยางบ้านทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกหนองสามไทร หมู่ที่ 6 บ้านคลองยาง ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหน้าฝายห้าชั่ง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลหนองมะโมง
ถึงหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งวัวแดง ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำทรัพย์บ่อว่า หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านดอนแต้ ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง มอ.-ถนนลาดยางบ้านทุ่ง หมู่ที่ 4
ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อเฆ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขุ่น
เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา
 
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบ้านกุดจอก - บ้านวังน้ำ ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
 

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกพร้อมขยายสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเด่นใหญ่ ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนตาแม้น หมู่ที่ 2 บ้านโพนางดำ ตำบลโพนางดำตก
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองหนองหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อ
บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองระบายหมู่ที่ 6 บ้านหนองควาย ตำบลหนองขุ่น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์หนองโคกเพ็ญ หมู่ที่ 4 ตำบลเนินขาม
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านหนองพญา หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดงคอน
สายบ้านหนองปลิง อำเภอสรรคบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำสายสุพรรณ 2 - หนองอีดุก
หมู่ที่ 7 ตำบลดงคอน  อำเภอสรรคบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายสุพรรณ 2 - หนองอีดุก หมู่ที่ 7 ตำบลดงคอน  อำเภอสรรคบุรี

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดงคอน สายบ้านหนองปลิง อำเภอสรรคบุรี
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำสายบ้านหนองมะโมง
หมู่ที่ 1 - บ้านทุ่งโป่ง  หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL
สายปักเป้า - ดอนแฝก - ดอนชงโค - ห้วยงู (ช่วงที่ 4) ตำบลแพรกศรีราชา  อำเภอสรรคบุรี
เชื่อมต่อตำบลห้วยงู อำเภอหันคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายปักเป้า - ดอนแฝก - ดอนชงโค - ห้วยงู
(ช่วงที่ 4) ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี เชื่อมต่อตำบลห้วยงู อำเภอหันคา
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายบ้านหนองมะโมง หมู่ที่ 1 - บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 2
ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7
ตำบลสะพานหิน  อำเภอหนองมะโมง เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน  อำเภอหนองมะโมง
เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยบ้านกล้วย 11
ถึงถนนลาดยางข้างเทศบาล (นางประทิน เชื้ออภัย) พร้อมวางท่อระบายน้ำ (หมู่ที่ 3) เชื่อมต่อ
ระหว่างถนนชัยนาท - เขื่อนเจ้าพระยาและถนนสายสุพรรณ - ชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายโพธิ์ทอง - วังหมัน
หมู่ที่ 4 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งวัวแดง - ท่าข้าม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งวัวแดง ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภิรมย์สุข - โคกสว่าง - ร่มโพธิ์ หมู่ที่ 12 บ้านโคกสว่าง ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายหัวตะเฆ่ - ดงส้มจีน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อบ้านหนองจงอางหมู่ 8 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านซับบ่อหว้า - หนองโสน
หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านซับบ่อหว้า - หนองโสน หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
เชื่อมต่อบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 2,800 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายหัวตะเฆ่ - ดงส้มจีน หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
เชื่อมต่อบ้านหนองจงอางหมู่ 8 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 3,500 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภิรมย์สุข - โคกสว่าง - ร่มโพธิ์ หมู่ที่ 12
บ้านโคกสว่าง ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งวัวแดง - ท่าข้าม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งวัวแดง
ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายโพธิ์ทอง - วังหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
โดยเสริมดินสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมบดอัด และลงดินลูกรังบดอัด ขนาดกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 3,500 เมตร

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยบ้านกล้วย 11 ถึงถนนลาดยางข้างเทศบาล
(นางประทิน เชื้ออภัย) พร้อมวางท่อระบายน้ำ (หมู่ที่ 3) เชื่อมต่อระหว่างถนนชัยนาท -
เขื่อนเจ้าพระยาและถนนสายสุพรรณ - ชัยนาท ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 เมตร


krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนเลียบแม่น้ำน้อย (สายโพงาม - บ้านหอมกระจุย) หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2
และหมู่ที่ 6 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 4 จุด
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
บ้านหนองอ้ายสาม - เด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal บ้านหนองอ้ายสาม - เด่นใหญ่ อำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 2,420 เมตร ไหล่ทางกว้างละ 1 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
19,360 บาท

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 196 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้