องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคคล ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคคล

หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 743  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559
เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง ผลการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 icon_new_thai
...................................................................................................................................................................................
หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 716  ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ
เป็นสายงานผู้บริหาร
icon1 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
 
Download ใบสมัคร
...................................................................................................................................................................................
หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 676  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
icon1

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

Download ใบสมัคร
...................................................................................................................................................................................

หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 601  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559
เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
 
...................................................................................................................................................................................

หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 573  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

icon1

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับสูงขึ้น  สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก

.................................................................................................................................................................................
หนังสือนำส่งที่ ชน 51029/ว 480 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่ง
บริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่ง มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่ง มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

.................................................................................................................................................................................
หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว489  ลงวันที่ 1 กันยายน 2559
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง)
Download เอกสารแนบท้ายประกาศ
Download ใบสมัคร
.................................................................................................................................................................................
หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 525  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร
มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

.................................................................................................................................................................................
หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 389  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร
 
icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารที่ว่าง เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่ง
บริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง
 
Download ประกาศแนบท้าย
Download ใบสมัคร
................................................................................................................................................................................
หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 340  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร
 
icon1

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่ง
บริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร
มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารที่ว่าง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่ง
บริหารหรือ
ข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารที่ว่าง

Download เอกสารแนบท้ายประกาศ
Download ใบสมัคร
.................................................................................................................................................................................
icon1 ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการประเภทอื่น
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (สายงานผู้ปฏิบัติ) ข้าราชการครู และครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
.................................................................................................................................................................................
icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

.................................................................................................................................................................................

หนังสือนำส่งที่ ชน 5109/ว 264  ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
 
icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก
 
................................................................................................................................................................................
หนังสือนำส่ง ที่ ชน 51029/ว 177  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร 
icon1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

(Download ใบสมัคร)
................................................................................................................................................................................

QR Code อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แนะนำกิจกรรม อบจ.

drug
doctor

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 196 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้