องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

กองแผนและงบประมาณ

อบจ.ชัยนาท ห่วงใยประชาชน

logo
...............................................................................................................................................................................
                      ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์
ที่ 25 ปี 2560 พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมรวม 16,790 ราย จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต 27 ราย ส่วนใหญ่
พบในกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด โดยมีการกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกอยู่ในทั่วทุกภาค
ของประเทศ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) และโรคติดเชิื้อไวรัสซิกา มีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง
                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทจึงขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์การป้องกันโรคที่มียุงลาย
เป็นพาหะนำโรคมาเพื่อให้ได้รับทราบ
pic_dengue
icon1 brochure แผ่นหน้า
icon1 brochure แผ่นใน
...............................................................................................................................................................................

                       ตามที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ฝากครรภ์ในชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2559 พบว่า การคลอดก่อนกำหนดของสตรีที่ตั้งครรภ์ในไทยเป็นสาเหตุสำคัญ
ที่ทำให้ทารกเสียชีวิตและพิการ
                        องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จึงขอเชิญชวนท่านชมวีดีทัศน์ โครงการเครือข่ายสุขภาพ
มารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยได้รับทราบ

icon1 Link ไปยังวีดีทัศน์ 1
icon1 Link ไปยังวีดีทัศน์ 1
pic2
...............................................................................................................................................................................
pic3
icon1 Link ไปยัง Website ของกระทรวงสาธารณสุข
icon1 อบจ.ชัยนาท ร่วมรณรงค์ ตามโครงการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
(Link ไปยังสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กระทรวงสาธารณสุข)
 
...............................................................................................................................................................................

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 352 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้