องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2560 (หน้าที่ 4)

bar2
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านหนองข้าม หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลสะพานหิน
ถึงเขตตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 ตำบลหาดท่าเสา ตำบลนางลือ อำเภอเมือง
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงเรียนบ้านหนองข้าม หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลสะพานหิน
ถึงเขตตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 ตำบลหาดท่าเสา ตำบลนางลือ อำเภอเมือง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ใหม่
บริเวณชุมชนหมู่ใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
สายคันคลอง - บ้านช่องลวก หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 4
ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
สายกระทง - บ่อแร่ (ระยะที่ 2) ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองจิก - หนองขนาก ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนบ้านทางเข้าสถานีขนถ่ายขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลโพนางดำตก
อำเภอสรรพยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองงิ้ว ตำบลห้วยกรดพัฒนา
อำเภอสรรคบุรี ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา


krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ใหม่
บริเวณชุมชนหมู่ใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
สายคันคลอง - บ้านช่องลวก หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 4
ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
สายกระทง - บ่อแร่ (ระยะที่ 2) ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองจิก - หนองขนาก ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนบ้านทางเข้าสถานีขนถ่ายขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลโพนางดำตก
อำเภอสรรพยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองงิ้ว ตำบลห้วยกรดพัฒนา
อำเภอสรรคบุรี ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal
สายบ้านหาดอาษา - บ้านหนองน้ำเขียว ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Cape Seal สายกระทง - บ่อแร่ (ระยะที่ 2) ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายคันคลอง - บ้านช่องลวก หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก - หนองขนาก ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ใหม่ บริเวณชุมชนหมู่ใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะปากแรด เทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนบ้านทางเข้าสถานีขนถ่ายขยะ
หมู่ที่ 2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองงิ้ว ตำบลห้วยกรดพัฒนา
อำเภอสรรคบุรี ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านหาดอาษา - บ้านหนองน้ำเขียว
ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,880 เมตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,040 ตารางเมตร

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 163 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้