องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

logo2
...............................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม
หุ่นฟางนก จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๔-๐๑๕.๒ ภายในอาคารฟิตเนสสวนนกชัยนาท
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล
จำนวน ๗,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร
ปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร
พร้อมจัดทำเล่มแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาท จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบด
ล้อเหล็ก CG ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม
รถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ
จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...............................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาฟุตบอล
และถุงเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๕-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวน ๒ รายการ ๑.ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จำนวน ๒ ตู้ ๒.เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๕ ตัว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสัตว์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กข ๔๘๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา
ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์
(ผ้าออแกนซ่า) ใช้ในการดำเนินการด้านการจัดเตรียมสถานที่งานรัฐพิธีต่าง ๆ
โดยวิธีเฉพาเจาะจง
krut
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์
จัดทำแผ่นฟลอร์ไม้อัดเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์
สำหรับซ่อมแซมแผ่นฟลอร์เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อพันธุ์ไม้
สำหรับจัดสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีฯ (โดยอาศัยงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ไปพลางก่อน)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง
ปรับอากาศห้องจำหน่ายบัตรผ่านประตูสวนนกชัยนาท จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม
ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร
พร้อมเข้าเล่มร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ห้วงตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐)
จำนวน ๒๖๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์
(แบบโค้ง สีขาว) ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๑๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายถวาย
ความอาลัยพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ขนาด ๖x๑๖ เมตร (พับขอบตอกตาไก่)
จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
พร้อมจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเก้าอี้พลาสติก
(แบบธรรมดาไม่คลุมผ้า) จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ (แบบโค้ง สีขาว)
ขนาด ๕x๘ เมตร จำนวน ๑๒๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับในงานพระราชพิธีฯ
(โดยอาศัยงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ไปพลางก่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพัดลมไอน้ำ
(ไอเย็น) พร้อมอุปกรณ์ ใช้ในงานพระราชพิธีฯ อาศัยงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ไปพลางก่อน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหาครื่รส่วนจังหะวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศีผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ
จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม
อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคาร
โรงสูบน้ำคลองชลประทานริมถนนพหลโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 872 guests and no members online