องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หน้าที่ 2

logo_putsadu
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอักษรโฟม 2 ชั้น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมฉลุ
ตัวอักษร 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..............................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด
ใช้สำหรับงานรัฐพิธีฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชาทำด้วยไม้สัก
ชนิดลวดลาย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม
เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดภายในสวนนกชัยนาท จำนวน 4 จุด รหัสครุภัณฑ์ 493-53-0001
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแคปรันสตาร์ทและสายอัดอากาศ ภายในอาคารแสดงพันธ์ุปลาฯ รหัสครุภัณฑ์ 095-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์
สำหรับนก จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่โทรทัศน์ LED ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..............................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภันฑ์สำนักงาน
จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน      จำนวน 2 รายการ
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ผ้าใบ            (แบบโค้งสีขาว) ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 15 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
krut ระกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุด          ไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน ตค 1012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..............................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบัสโดยสารหมายเลขทะเบียน 40-0165 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรูด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเย็บผ้าคลุมโต๊ะสีขาว จำนวน 20 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..............................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรผ่านประตู
สวนนกชัยนาท จำนวน 2 รายการ 1.บัตรเด็กไทย จำนวน 800 เล่ม 2.บัตรผู้ใหญ่ไทย จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน
9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..............................................................................................................................................................
กรูด รายชื่อผู้จัดจำหน่ายสินค้า
กรูด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดราคาที่ได้รับการติดตั้งโดยวิธีพิเศษเท่านั้น
กรูด องค์การบริหารประกาศส่วนจังหวัดชัยนาทเรื่องประกาศคุณผู้ชนะหัวเรื่อง: การเสนอราคาจ้างเป็นซ่อมป้าย
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์รูปนกบริเวณสี่แยกแขวงหัวเรื่อง: การทางชัยนาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรูด ประกาศรายชื่อผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
กรูด องค์การบริหารประกาศส่วนจังหวัดชัยนาทเรื่องประกาศคุณผู้ชนะหัวเรื่อง: การเสนอราคาจ้างเป็นซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียนนก 1524 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.................................................. .................................................. .........................................................
กรูด

ประกาศนียบัตรสำหรับกล้องวงจรปิด (DVR)

กรูด จัดทำป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาขนาด 8.20 x 16.10 เมตรพร้อมติดตั้งที่ตั้งสี่แยกแขวงการทางชัยนาท
.................................................. .................................................. .................................................. .......
กรูด ประกาศรายชื่อผู้จัดทำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
กรูด

การประกวดราคาในปีพ. ศ. 2561 โดยวิธีพิเศษเฉพาะ                                                                  

.................................................. .................................................. ..................................................
กรูด การ
บริหารจัดการจังหวัดชัยนาท
(กันเงินปีงบประมาณ 2560) โดยวิธีพิเศษเฉพาะ
กรูด ประกาศรายชื่อผู้จัดงานประกาศผล
รางวัลชนะเลิศการประกวดราคาครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรูด ประกาศรายชื่อผู้จัดจำหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน 3 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเฉพาะ
กรูด ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั่วไปจำนวน 13 รายการโดยวิธีเฉพาะตัว
...............................................................................................................................................................
กรูด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรูด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...............................................................................................................................................................
กรูด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุด
ไฮโดรลิค หมายเลขทะเบียน ตค 236 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรูด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
สีดำ ยี่ห้อ ริโก้ เบอร์ 31 ST 2050 TNBK จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรูด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรูด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะสเตนเลส สตีล
ทรงกลม จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรูด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรูด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรูด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ
จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.................................................. .................................................. .................................................. .........
กรูด

รับ
ซ่อมเครื่องจำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรูด องค์การบริหารประกาศส่วนจังหวัดชัยนาทเรื่องประกาศ คุณผู้ชนะหัวเรื่อง : ราคาเสนอหัวเรื่อง: การจ้างเป็นเป็นซ่อมแซมและตกแต่ง
วาดภาพนกออกออกประเภทต่าง ๆ บนไข่ไดโนเสาร์จำลองบริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ไข่นก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


.................................................. .................................................. .................................................. .........

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 328 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์