องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หน้าที่ 3

logo_putsadu
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร บ้านพราน หมู่ที่ 11 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา ขนาดผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนา ( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายชัยนท-ตาคลี (สายเก่า) ภายในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท เชื่อมต่อ เทศบาลบ้านกล้วย อำเภอเมือง ขนาดผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 ม. ยาว 590 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,540 ตรม.  ( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.สายบ้านทองคุ้ง ม.1 ต.หาดท่าเสา เชื่อมต่อ ต.ท่าชัย อ.เมือง ขนาดผผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 ม.ยาว 950 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,800 ตรม.รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายคันคลองชลประทาน 1R-5L RMC-P1หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาดาน เชื่อมต่อ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ ( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายวังน้ำขาว-บ่อลึก หมูู่ที่3,6 ตำบลวังตะเคียน เชื่อมต่อหมู่ที 7 ตำบลหนองมะโมงอำเภอหนองมะโมง( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3310 ND รหัสครุภัณฑ์ 416-56-2653 จำนวน 1 เครื่อง 
โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด
และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเรือนรับรองสวนนกชัยนาท จำนวน 13 เครื่อง
โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน 15 รายการโดยวิธีเฉเพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่งปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระบะหมายเลขทะเบียน กข 6504 โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บผ้าคลุม
โต๊ะทำงานมีชายระบายจำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สาย ชัยนาท-ตาคลี (สายเก่า) ภายในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท ขนาผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 ม. ยาว 590 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,540 ตรม.( กันเงินปีงบประมาณ 2560 )
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
..................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง
โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ตค 543 โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ และสี ขนาดความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบแอร์
ของรถขุดไฮดรอลิค ทะเบียน ตค 276 และรถเกลี่ยดิน ตค 543 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML - 2525 รหัสครุภัณฑ์ 416-53-2189 จำนวน 1 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและ
สติกเกอร์ข้อความโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อติดบริเวณสนามกีฬาจังหวัดชัยนาท (สนามเขาพลอง) จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์รหัสครุภัณฑ์ 416-56-2750 จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเครื่อข่ายประชาธิปไตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดค่ายยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด (จำนวน 20 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
(จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 6 เครื่อง)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน บ 0819 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจัหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยต์
ทะเบียน กค 617 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจัหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจัหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจัหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจัหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจัหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 
จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจัหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจัหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจัหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 55 Kw. หรือ 75HP/2p รอบการหมุน 2,9000 RPM จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจัหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า่งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
สนามกีฬาจังหวัดชัยนาท (เขาพลอง) เพิ่มอีกจำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจัหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่ จำนวน 6 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจัหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ทำความสะอาดบริเวณสนามกีฬาองค์การบรืหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(เขาพลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจัหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิธีบวงสรวง
พร้อมประดับตกแต่งสถานที่งานมหกรรมหุ่นฟางนกของดีศรีท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจัหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจัหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย PP BOARD
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................................................................
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูล
การท่องเที่ยวสวนนกชัยนาท จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..............................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
..............................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กข 6709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่อง
ปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-57-0129 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และ หล่อลื่นจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 1 จอ
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สว่านไฟฟ้าโรตารี่
จำนวน 1 เครื่อง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำ
แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงภาคสนามจำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยนต์ดีเซล
16 แรงม้าจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รหัสครุภัณฑ์ 417-56-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..............................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมฉลุ
ตัวอักษร 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


.................................................. .................................................. .................................................. .........

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 487 guests and no members online