องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 91 guests and no members online

ลงชื่อเข้าใช้

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2561 (หน้าที่ 1)

bar2
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารบรรทุก ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระดับสถานศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมขุดไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน ตค 542
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมขุดไฮดรอลิค
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารบรรทุก ขนาด 6 ล้อ
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระดับสถานศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารบรรทุก ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬา
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารบรรทุก ขนาด 6 ล้อ
krut ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารบรรทุก ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดทำสื่อภาพยนต์ VDO VTR ท้องฟ้าจำลอง ภายในสวนนกชัยนาท (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานรก่อสร้าง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระดับสถานศึกษา
krut ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระดับสถานศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางลาดยาง Asphaltic Concrete สายสำนักจั่น-บ้านใหม่หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจาราจร กว้าง 6 ม. ยาว 660 ม. รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายสำนักจั่น-บ้านใหม่หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายคันคลองชประทาน 6 R หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 3 
ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา เชื่อมต่อ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ขนาดผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6..00 ม. ยาว 1,596 ม.รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายคันคลองชประทาน 6 R หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 3 
ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา เชื่อมต่อ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนน
ผิวจราจรลูกรังสายสระ 400 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองดู่ ตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายสระ 400 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองดู่ ตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหัวตะเฆ้ - บ้านหนองโสน หมู่ที่ 3,6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหัวตะเฆ้ - บ้านหนองโสน หมู่ที่ 3,6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 - บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 12 ตำบลบางขุด เชื่อมต่อตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มจากหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท หมู่ที่ 1 บริเวณข้างวัดเขาท่าพระ หมู่ที่ 2 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,035เมตร  รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มจากหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท หมู่ที่ 1 บริเวณข้างวัดเขาท่าพระ หมู่ที่ 2 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายบ้านเขาขยาย หมู่ที่ 8 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง ขนาดผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 950 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านบางโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6- บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 12 ตำบลบางขุด เชื่อมต่อตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6- บ้านแหลมทอง หมู๋ที่ 12 ตำบลบางขุด เชื่อมต่อตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายบ้านเขาขยาย หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร จากถนนนายอากรถึงสะพานข้ามคลองเทศบาลบ้านเชี่ยน 
อำเภอหันคา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 714 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,284 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (กันเงินปีงบประมาณ 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร จากถนนนายอากรถึงสะพานข้ามคลองเทศบาลตำบล
บ้านเชี่ยน อำเภอหันคา
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองธรรมชาติ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (กันเงิน
ปีงบประมาณ 2560 )ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 658 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองธรรมชาติ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 658 เมตร หนา 0.15 เมตร
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร ขนาด 6ล้อ พร้อมตืดตั้งโครงหลังคาและเบาะนั่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 20 
ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร สายคันคลองชลประทาน 6R 
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา เชื่อมต่อหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
( กันเงินปีงบประมาณ 2560 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่
งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจัดซื้อรถยนต์โดยสารบรรทุก ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าสนามจักรยาน BMX (เขาขยาย) จังหวัดชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าสนามจักรยาน BMX (เขาขยาย) จังหวัดชัยนาท ตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement