องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปี 2561 (หน้าที่ 3)

logo_information
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 26 รายการ
ประจำเดือน ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 (รวม 304 วัน) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำพร้อม
ทางเดินขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 6,7 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6-7 เมตรยาว 530 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,445 ตารางเมตร 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ถึงแยกดอนดินแดง ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา 0.15 เมตร
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 6,7 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6-7 เมตรยาว 530 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,445 ตารางเมตร 
 รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 9 ถึงแยกดอนดินแดง ตำบลเด่นใหญ๋ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,720 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายห้วยตาปูม หมู่ที่ 2,5 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,230 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,380 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายห้วยตาปูม หมู่ที่ 2,5 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,230 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,380 ตารางเมตร
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นผิวจราจร 
Asphaltic Concrete จากข้างวัดห่อทองคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท ขนากกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete จากข้างวัดห่อทองคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงถนน
ลาดยางผิวจราจร Cape seal สายบ้านปักเป้า-บ้านดอนชงโค หมู่ที่ 13 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 630 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,040 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut

ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Cape seal สายบ้านปักเป้า-บ้านดอนชงโค หมู่ที่ 13 ตำบลแพรกศรีราชา
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 630 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,040 ตารางเมตร

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจร สายบ้านเด่นมะลิ-
บ้านเขาเกล็ด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 2,650 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน
ผิวจราจร สยาบ้านเด่นมะลิ-บ้านเขาเกล็ด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเก่า-บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,300 เมตรรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเก่า-บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,300 เมตร
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้าอิง) การจัดซื้ออาหารสัตว์ต่างๆภายในสวนนกชัยนาท (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้าง
ห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ พร้อมทางเดิน
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำ
พร้อมทางเดิน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด(เงินกันปีงบประมาณ2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ Cape seal สายบ้านหนองหัวแรด-วัดหนองลาด หมู่ที่ 12 บ้านหนองสำโรง
ตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบ Cape seal สายบ้านหนองหัวแรด-วัดหนองลาด หมู่ที่ 12 บ้านหนองสำโรง ตำบลกระบกเตี้ย
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ข
นาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 500 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบ Cape seal สายบ้านสระแก้ว-ห้วยซุง หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 600 เมตร รายละเอียดตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายบ้านสระแก้ว-ห้วยซุง หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระดับสถานศึกษา
(ครั้งที่ 2 )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
...............................................................................................................................................................
ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลังประจำปี 2561 หน้า (1) (2) 
*** เลขหน้าสุดท้ายคือข่าวประกาศล่าสุด


gitex#2018#

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 354 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้