องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 391 guests and no members online

ลงชื่อเข้าใช้

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2561 (หน้า 4)

logo_information
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดทำหุ่นจำลอง
นกฟามิงโก้ ติดตั้งบริเวณสวนหย่อม ภายในสวนนกชัยนาท (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยเสริมผิวทางเป็น Asphaltic Concrete ถนนสรรคบุรี-ดงคอน ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการเสริมผิวทางเป็น Asphaltic Concrete ถนนสรรคบุรี-ดงคอน ตำบลดงคอน
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
สายกรอกลึก-ดงนกแร้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายกรอกลึก-ดงนกแร้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)
 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวทางเป็น Asphaltic Concrete สายวัดศรีเจริญ-บ้านดอนเดื่อ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
โดยการเสริมผิวทางเป็น Asphaltic Concrete สายวัดศรีเจริญ-บ้านดอนเดื่อ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หน่วยงานกองช่าง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/
เสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ชน.ถ.10006 สายบ้านวังยาว-บ้านท่าโบสถ์
ตำบลหันคา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,650 หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ชน.ถ.10005 สายบ้านกระทง-บ้านบ่อแร่ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,125 หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,000 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ชน.ถ.10006 สายบ้านวังยาว-บ้านท่าโบสถ์ ตำบลหันคา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,650 หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ชน.ถ.10006 สายบ้านวังยาว-บ้านท่าโบสถ์
ตำบลหันคา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,650 หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ
1 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ชน.ถ.10005 สายบ้านกระทง-บ้านบ่อแร่ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,125 หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,000 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ชน.ถ.10005 สายบ้านกระทง-บ้านบ่อแร่ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,125 หนา 0.05 เมตร
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 26 รายการ
ประจำเดือน ธันวาคม 2561-กันยายน 2562 (รวม 304วัน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้ออาหารสัตว์ต่างๆภายในสวนนกชัยนาท (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 26 รายการ
ประจำเดือน ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 (รวม 304 วัน) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
...............................................................................................................................................................
ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลังประจำปี 2561 หน้า (1) (2) (3) 
*** เลขหน้าสุดท้ายคือข่าวประกาศล่าสุด


gitex#2018#

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement