องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี พ.ศ. 2561 (หน้าที่ 10)

logo_putsadu
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่อง
ปรับอากาศหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท รหัสครุภัณฑ์ 420-53-0107
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสวนนกชัยนาท จำนวน 27 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมรถไฟฟ้า 4 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 034-52-0004 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10005 สายบ้านกระทง-บ้านบ่อแร่ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,125 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,000 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10006 สายบ้านวังยาว-บ้านท่าโบสถ์ ตำบลหันคา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายวัดศรีเจริญ-บ้านดอนเดื่อ
ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ขนากกว้าง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสรรคบุรี-ดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนากกว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน 2  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ของ กองช่างจำนวน 4 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเบรกรถไฟฟ้าขนาด 14 ที่นั่ง รหัสพัสดุ 034-52-0002  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระบะ
หมายเลขทะเบียน กข 8092 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน 17 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน 18 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็งแบบสะพายไหล่ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยน
กระจกตู้ปลาภายในอาคารแสดงพันธุ์ปลาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระบะ
หมายเลขทะเบียน กข 6708 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบดล้อเหล็ก
หมายเลขทะเบียน ถข 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ระกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถกระบะ
หมายเลขทะเบียน กค 618 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุด
ไฮดรอลิค ตค 542 จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบดล้อยางหมายเลขทะเบียน ถ 0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 80-8032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน
จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ)  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไฟฟ้า
4 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงสำหรับใช้บรรยายรถไฟฟ้า 14 ที่นั่ง รหัสพัสดุ 034-52-0002 และ 034-52-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน  2 รายการ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ของจังหวัดชัยนาท
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายคอยล์ร้อน
เครื่องปรับอากาศภายในห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และห้องประชุมเเล็ก ชั้น 3
จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาน้ำดื่มระหว่างประชุม และอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ยา และเวชภัณฑ์ สำหรับใช้ในโครงการแข่งกีฬานักเรียนของ องค์การปกครองส่วนท่องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน
แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหุ่นจำลอง
นกฟลามิงโก้ในอริยาบทต่างๆทำจากไฟเบอร์สีสันสวยงามจำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (แอร์ซิลเลอร์) รหัสพัสดุ 420-51-0133 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองแผนและงบประมาณ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-57-2760 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค
จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล
จำนวน 7,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทและร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 26 รายการ ประจำเดือน ธันวาคม-กันยายน 2562 (รวม 304) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
.................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .........

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 843 guests and no members online