องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี พ.ศ. 2561 (หน้าที่ 11)

logo_putsadu
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำบริเวณโรงสูบน้ำคลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ของสำนักปลัดฯ (ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันคลองชลประทาน 1 ซ้าย หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติเกอร์
ติดฟิวเจอร์บอร์ด พร้อมขาพลาสติก จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ภายในศุนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองสวนนกชัยนาท รหัสพัสดุ 420-52-082 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้ง
ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล
จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร๊่ จำนวน 10 ลูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถเกลี่ยดินหมายเลขทะเบียน ตค 543 และ ตค 426 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ของสำนักปลัดฯ (ฝ่้ายบริหาร) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่าง
เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ จำนวน 1 มื้อ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์พืช 
จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง
จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง
จำนวน 14 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จำนวน 2 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-53-2049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสาร
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(เพิ่มเติม) ฉบับที่1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระติกน้ำร้อนขนาดบรรจุ 3 ลิตร ยี่ห้อชาร์ป รุ่น KP-Y32P ระบบกดน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมมพิวเตอร์
ยี่ห้อ Lenovo  รหัสครุภัณฑ์ 416-57-2781 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.น้ำมันดีเซล จำนวน 7,000 ลิตร 2. น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95
จำนวน 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง (ผ้าคลุมขาว) และเต็นท์สีขาว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bilke
อุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าอออแกนซ่า
จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งท่อผ้า
เป่าลมไฟฟ้าแบบสะบัด พร้อมอุปกรณ์ปล่อยตัวในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติงานกิจกรรมปั่นจักรยาน
Bike อุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้
หมายเลขทะเบียน นข 891 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถไฟฟ้า 4 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 034-52-0004 และ 034-52-0005 จำนวน 8 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ ชนิด P6 ขนาด 4X6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง ไฟประดับเวที เต็นท์ ลานกิจกรรมและบริเวณโดยรอบงาน พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งไฟหลักส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ตลอดเส้นทางปั่นจักรยาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรักใน
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง จำนวน 1,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้สดประดับ
โพเดียม จำนวน 2 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้ง
ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในงานกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก
ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางเขื่อนเรียงหิน และบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางแอสฟัลท์
(ยางมะตอย) CMS-2h (1 ถัง/200 กก.)จำนวน 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายกรอกลึก-ดงนกแร้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไฟฟ้า
4 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 034-52-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร
จำนวน 10  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาป้ายไวนิล
จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม
ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์รูปนก LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่ม
จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ระกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง จำนวน 3,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลฯ 
 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง เพื่อใช้ซ่อมแซมรถไฟฟ้า 4 ที่นั่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ รหัสพัสดุ 703-56-0013 ภายในโรงเรือนอนุบาลสวนนกชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง
จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง
จำนวน 14 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง
จำนวน 2 อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การรับมอบเสื้อพระราชทานการเข้าร่วมกิจกรรม
ปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
.................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .........

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 268 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์