องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 1)

logo news2562
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลาดยางเป็นผิวทาง  Asphaltic Concrete หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 2  ตำบลหาดเท่าเสา
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 - 6 เมตร  ยาวรวม 2,330 เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 11,940 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
  ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง  Asphaltic Concrete  หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 2
ตำบลหาดเท่าเสา  อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 - 6 เมตร
ยาวรวม 2,330 เมตร  หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,940 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่ที่ 8 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 1,460 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 8 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เรื่อง ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้อย
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายหนองแก หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เรื่อง ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองแก หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อโดยสรขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง การประมูลเช่าสวนน้ำเพื่อสันทนาการ
สวนนกชัยนาท ครั้งที่ 2
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ
ประจำปี 2561
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อโดยสรขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อโดยสรขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องโรยหินแบบกลไก
จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
bar
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 9 ,10 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 685 เมตร หนา 0.15 เมตร
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่ที่ 9 ,10 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 685 เมตร
หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete
หมู่ที่ 4 เชื่อมถนนสาย 322 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,267 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
bar
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4 เชื่อมถนนสาย 322
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านลำห้วย-บ้านโป่งแค ตำบลหาดอาษา  ตำบลเขาแก้ว
อำเภอสรรพยา (ถนนถ่ายโอนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 3,530 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,180 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ทอง-บ้านรางจิก ตำบล ไพรนกยูง อำเภอหันคา
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,770 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
22,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดล้อยาง 4 ล้อ
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมแอสฟัลติคคอนกรีต
แบบผสมร้อน (HOT MIX) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
(การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)  ชื่อโครงการจ้างเหมาจัดพิมพ์วรสารข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารขององค์การบริหาารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
bar

gitex#2018#

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 381 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์