องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 2)

logo news2562
หน้าที่ 2
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมติดตั้งระบบน้ำประปาและระบบไฟฟ้า
สนามจักรยาน BMX (เขาขยาย) จังหวัดชัยนาท
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง
ห้องน้ำพร้อมติดตั้งระบบน้ำประปาและระบบไฟฟ้าสนามจักรยาน BMX (เขาขยาย)
จังหวัดชัยนาท มีอาคารห้องน้าชาย - หญิง พร้อมติดตั้งระบบสาธารณูปโภค
จำนวน 10 ห้อง ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ
รถบดล้อเหล็กคู่ ขนาด 3.5 ตัน จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดล้อยาง 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ
(การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) 
bar
krut ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดม
คลุมลานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 หลัง
ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 48 เมตร สูง 4 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมคลุมลานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 48 เมตร
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน
ลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ทอง-บ้านรางจิก ตำบลไพรนกยูง
อำเภอหันคา ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร
ยาว 2,770 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,160 ตารางเมตร รรายละเอียดตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง
Asphaltic Concrete สายบ้านโป่งแค ตำบลหาดอาษา ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท (ถนนถ่ายโอนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท)
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,530 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,180 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องก่อสร้าง ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete
หมู่ที่ 4 เชื่อมถนนสาย 322 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,267 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
barQR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 378 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์