องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ระบบ e-Service อบจ.ชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 3)

logo news2562
bar
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโดยสรขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
  bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องโรยหินแบบกลไก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 9 ,10 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 685 เมตร  หนา 0.15 เมตร
 bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 9 ,10  ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง
4  เมตร ยาวรวม  685  เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete
สายบ้านท่าบ้านหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 545 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,270 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านท่าบ้านหลวง หมู่ที่  5
ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 545 เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 3,270 ตารางเมตร
 bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete
สายบ้านดอนบ่อ - บ้านโป่งมั่ง ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร
ยาว 472 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,776 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  bar
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านดอนบ่อ - บ้านโป่งมั่ง ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 472 เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 3,776 ตารางเมตร
 bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องโรยหินแบบกลไก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องโรยหิน
 bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดล้อยาง 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2 )
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถตักขุดหน้าขุดหลัง
 bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การประมูลเช่าสวนน้ำ เพื่อสันทนาการสวนนกชัยนาท
 bar
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าบ้านทุ่งพงษ์
ตำบลหนองน้อย ถึง ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 916 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,374 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าบ้านทุ่งพงษ์
ตำบลหนองน้อย ถึง ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 916 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,374 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเจ๊กกิมเซี้ย 
หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโคก เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 615 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเจ๊กกิมเซี้ย
หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโคก เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 615 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar

 
gitex#2018#

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 338 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์