องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 3)

logo news2562
bar
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโดยสรขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
  bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องโรยหินแบบกลไก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 9 ,10 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 685 เมตร  หนา 0.15 เมตร
 bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 9 ,10  ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง
4  เมตร ยาวรวม  685  เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete
สายบ้านท่าบ้านหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 545 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,270 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านท่าบ้านหลวง หมู่ที่  5
ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 545 เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 3,270 ตารางเมตร
 bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete
สายบ้านดอนบ่อ - บ้านโป่งมั่ง ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร
ยาว 472 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,776 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  bar
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านดอนบ่อ - บ้านโป่งมั่ง ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 472 เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 3,776 ตารางเมตร
 bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องโรยหินแบบกลไก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องโรยหิน
 bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดล้อยาง 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2 )
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถตักขุดหน้าขุดหลัง
 bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การประมูลเช่าสวนน้ำ เพื่อสันทนาการสวนนกชัยนาท
 bar
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าบ้านทุ่งพงษ์
ตำบลหนองน้อย ถึง ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 916 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,374 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าบ้านทุ่งพงษ์
ตำบลหนองน้อย ถึง ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 916 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,374 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเจ๊กกิมเซี้ย 
หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโคก เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 615 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเจ๊กกิมเซี้ย
หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโคก เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 615 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 bar

 
gitex#2018#

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 390 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์