องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 7)

logo_putsadu
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ซื้อกระจกเงามีกรอบพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง 71 เซนติเมตร ยาว 388 เซนติเมตร
หนา 1 หุนครึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รหัสครุภัณฑ์ 420-57-0200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาติดตั้งชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ พิธีอัญเชิญน้ำอภิเษก, พิธีทำน้ำอภิเษก
และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  ในวันที่ 6, 8 และ 9 เมษายน 2562 จำนวน 1 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาติดตั้งชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ พิธีอัญเชิญน้ำอภิเษก, พิธีทำน้ำอภิเษก
และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  ในวันที่ 6, 8 และ 9 เมษายน 2562 จำนวน 1 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาติดตั้งชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในพิธีพลีกรรมตักน้ำ
จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการพระราชพิธีราชาภิเษก ในวันที่ 6 เมษายน 2562
ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดฯ (ฝ่ายบริหาร) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองสวนนกชัยนาท 
รหัสพัสดุ 420-52-0075 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาติดตั้งระบบถ่ายทอดกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ถ่ายทอดสดพิธี
การภายในอุโบสถหลังใหญ่ไปยังเต็นท์ผู้ร่วมพิธี พิธีอัญเชิญน้ำอภิเษก, พิธีทำน้ำอภิเษก 
และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 6 , 8 และ 9 เมษายน 2562 จำนวน 1 ชุด
ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างภายในวัด ไฟแสงสว่างพร้อมปลั๊กไฟภายในเต็นท์ 
พร้อมอุปกรณ์ และบริเวณโดยรอบพิธี พิธีทำน้ำอภิเษก ในวันที่ 8 เมษายน 2562 
ณ วัดบรมธาตุุวรวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อผ้าออแกนซ่า สีเหลือง-ขาว และพรมลอนสีเขียวสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อยางแอสฟัลท์ (ยางมะตอย) CMS-2h (1ถัง/200 กก.) จำนวน 100 ถัง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมภิเษก ฯ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดทำตัวอักษรโฟม 2 ชั้น จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-56-2755
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-52-1968
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาบริการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำป้ายไวนิล (Backdrop) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา
จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาติดตั้งพัดลมไอเย็นแบบตู้เคลื่อนที่ภายในเต้นท์ พร้อมอุปกรณ์บริเวณโดยรอบพิธี
พิลีอัญเชิญน้ำอภิเษก, พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 6 ,8
และ 9 เมษายน 2562 จำนวน 40 ตัว ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่แบบตู้ตั้งพร้อมอุปกรณ์
ภายในอุโบสถหลังใหญ่ พิธีอัญเชิญน้ำอภิเษก, พิธีทำน้ำอภิเษก
และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 6 , 8 และ 9 เมษายน 2562 จำนวน 2 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดล้อยาง 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
................................................................................................................................................................................................. .................................................. .................................................. .........

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 490 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์