องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 9)

logo_putsadu
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุการเกษร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่าง เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการจ
จัดค่ายยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุโครงการจัดค่ายยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่  15-17 พฤษภาคม 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้สำหรับพิธีเปิดโครงการ "จัดค่ายยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด"
โรงเรียนองคืการบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
้จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน  15 คัน
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อใช้ในโครงการดูงานจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
้จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน  10 คัน
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อใช้ในโครงการดูงานจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
้ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 6
พฤษภาคม 2562 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
้างเหมาติดตั้งพัดลมไปน้ำแบบเคลื่อนที่ จำนวน 30 ตัว และพัดลมแบบ
ระบายอากาศ (ธรรมดา) จำนวน 30 ตัว ภายในเต้นท์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ใน
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นปผิวทาง Asphalitc Concrete
สายหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง
4 - 6 เมตร ยาวรวม 2,330 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,940 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (1) 
รหัสครุภัณฑ์ 420-59-0279
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารแสดงพันธุ์ปลา ฯ สวนนกชัยนาท รหัสพัสดุ
420-51-0132 และรหัสพัสดุ 420-51-0133 จำนวน 2 เครื่อง
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาบริการเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง พร้อมคลุมผ้าสีขาว เพื่อใช้ในพิธี
เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 4 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม
โรงเรียนชัยนาทพิยาคม และวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิม
พระเกียรติฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาบริการเต็นท์สีขาว แบบโค้ง เพื่อใช้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันเนื่อง
กับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ของจังหวัดชัยนาท
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 
หน้าศาลากลาง จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และพานพุ่มดอกไม้สด (เน้นสีเหลือง แซมขาวเล็กน้อย) 
เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ของจังหวัดชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานภายในสวนนกชัยนาท
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมโครงการสุภาพดี ชีวีเป็นสุข ด้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการสุภาพดี ชีวีเป็นสุข ด้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ภายในบริเวณสวนนกชัยนาท
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนน 26 รายการ)
................................................................................................................................................................................................. .................................................. .................................................. .........

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 500 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์