องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ที่ตั้งและอาณาเขต

กองการเจ้าหน้าที่

logo
กองการเจ้าหน้าที่ มี 3 ฝ่าย โดยมีแบ่งหน้าที่ได้ดังนี้  
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
bar
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

     ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) งานดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันการสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการ
     และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) งานสอบเปลี่ยนสายงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(5) งานสอบเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(6) งานเลื่อนตำแหน่งในระดับควบของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(7) งานบรรจุเข้ารับราชการใหม่ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(8) งานบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(9) งานทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(10) งานขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
(11) งานปรับเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่ง และงานตัดโอนอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
       องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(12) งานระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
(13) งานทำสัญญาจ้างของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(14) งานต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(15) งานย้ายภายในส่วนราชการ งานการขอช่วยราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
       องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(16) งานขออนุมัติตำแหน่งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(17) งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(18) งานลาออกจากราชการของข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(19) งานให้ออกจากราชการกรณีอื่น ๆ (ขาดคุณสมบัติ,ทุพพลภาพ,หย่อนสมรรถภาพ)
(20) งานดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) งานจัดเก็บ ตรวจสอบ ค้นหา และแก้ไขเพิ่มเติม
       ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(21) งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(22) งานลงระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
(23) งานจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(24) งานเพิ่มวุฒิการศึกษาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(25) งานปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้รับตามคุณวุฒิ
(26) งานให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
       และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(27) งานออกหนังสือรับรองบุคคล
(28) งานนายทะเบียนระบบบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ
       ในการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลบุคลากรของผู้มีสิทธิให้เป็นปัจจุบัน
       ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
bar
งานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
krut ประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
             เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ
             และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
             (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

             <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
             เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

             <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่ง
             สายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่ง
             สายงานผู้บริหาร

             <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
             การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
             สำหรับรอบการประเมิน ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

             <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
             การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

             <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
             การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

             <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
     icon1  แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)
             <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
             การปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
             (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1)
             <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
             การปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

             (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2)
             <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลา
            และการมาทำงานสายของข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
bar
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง

(2) งานศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล โครงสร้างและการจัดอัตรากำลัง
(3) งานปรับปรุงส่วนราชการ กำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การแบ่งส่วนราชการภายใน
     องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายและวางแผนระบบการบริหารงานบุคคล
(5) งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(6) งานจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(7) งานลาศึกษาต่อของข้าราชการ การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน
     ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(8) งานเลขานุการ ก.จ.จ.ชัยนาท
(9) งานการจัดการประชุม ก.จ.จ. และงานอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
(10) งานพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
(11) งานจัดการองค์ความรู้
(12) งานเงินรางวัลและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(13) งานดำเนินการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
       และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(14) งานขอพระราชทานเพลิงศพของข้าราชการ และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(15) งานนักศึกษาขอฝึกประสบการณ์
(16) งานถ่ายโอนบุคลากร
(17) งานสวัสดิการบุคลากร
(18) งานขออนุญาตให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปต่างประเทศ
(19) งานจัดทำและรวบรวมแผนงาน งบประมาณ  การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย
       รวมทั้งงานสวัสดิการของกองการเจ้าหน้าที่
(20) งานอำนวยการ งานบริหารงานทั่วไป
(21) งานธุรการ งานสารบรรณของกองการเจ้าหน้าที่
(22) งานรับรองเกี่ยวกับภารกิจของกองการเจ้าหน้าที่
(23) งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานและรวบรวมของทุกฝ่าย
(24) งานจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับการมอบอำนาจการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน
       และรักษาการในตำแหน่ง
(25) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(26) งานเกี่ยวกับการโอน การให้ยืมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(27) งานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ด.1)
(28) งานการจัดเก็บทะเบียนคุมทรัพย์สินของกองการเจ้าหน้าที่
(29) งานจัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
(30) งานจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่
(31) งานการดูแลรถยนต์ส่วนกลางของกองการเจ้าหน้าที่
bar
งานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 สถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
       รอบ 6 เดือน (ช่วงเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
       <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร/โครงการ ประจำปี พ.ศ. 2562
icon1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
       <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
การมอบอำนาจ
bar
krut คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง การมอบอำนาจของนายก
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
             ปฏิบัติราชการแทน
             <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
             เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

             <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
icon1 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
       ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2563
       <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
       ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2563
       <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
       ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2562
       <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
bar
cover
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
       อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
       <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
       อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
       <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
bar
ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

     องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) งานสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อกล่าวหาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) ตรวจพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การลงโทษทางวินัย
(4) งานพิจารณาสำนวนสอบสวนทางวินัย
(5) งานเสนอความเห็นและดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
(6) เป็นกรรมการหรือกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ
     สอบสวนและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
(7) งานพิจารณาสมรรถภาพข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ
(8) งานพิจารณาสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ ออกจากราชการไว้ก่อน
     หรือสั่งพักราชการ
(9) งานดำเนินการพิจารณาหาทางป้องกัน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
     ทำผิดวินัย
(10) จัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
       หรือจัดทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือทำหนังสือว่ากล่าวตักเตือน
(11) งานให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด
       กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกร้องเรียนหรือ
       ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือคดีความทั่วไป
(12) ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวกับงานวินัย
(13) งานเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัย
(14) งานศึกษาเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยและการจัดทำมาตรฐานการลงโทษ
(15) งานมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
(16) งานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
(17) งานเสริมสร้างวินัยเชิงบวก
bar
งานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
krut ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยนาท
เรื่อง หลักเกณฑ์จริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
krut ประกาศปฏิญญา "ขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นองค์กรคุณธรรม"
icon1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2562
icon1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2552
icon1 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563
(รอบ 6 เดือน)
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562
(รอบ 12 เดือน)
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)
รอบ 6 เดือน
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. 2562 - 2564) รอบ 6 เดือน
corrupt61
bar
ข่าวประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ หน้าที่ 2 >>>
ดูกรอบโครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ >>>

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 307 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์