องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี 3 ฝ่าย โดยมีแบ่งหน้าที่ได้ดังนี้
bar
ฝ่ายการประชุมสภาฯ
bar
ฝ่ายการประชุมสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานธุรการ และงานสารบรรณของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(2) งานเลขานุการสภา/ผู้ช่วยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) งานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(5) งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(6) งานจัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการประชุมอื่น ๆ
     ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(7) งานเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(8) งานจัดทำญัตติ แปรญัตติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(9) งานเกี่ยวกับข้อกระทู้ ข้อสอบถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(10) งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติ กระทู้ ข้อสอบถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
       และคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(11) งานติดตาม สรุป ผลงาน การปฏิบัติงานของ  คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(12) งานการต้อนรับ  และการไปศึกษาดูงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(13) งานจัดทำค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
bar
งานที่เกี่ยวข้องกับการฝ่ายประชุมสภาฯ
icon2 มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2564
krut ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชน
             เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
             ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
             <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
             ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
             <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon2 คำขอเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
bar
ฝ่ายกิจการสภาฯ
bar
ฝ่ายกิจการสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานธุรการ/งานสารบรรณของสภาองค์การ  บริหารส่วนจังหวัด

(2) งานเลขานุการประธานสภา/รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) งานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) งานจัดทำทะเบียนประวัติของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(5) งานจัดทำบัตรประจำตัวของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(6) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(7) งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(8) งานการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(9) งานสิทธิและสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(10) งานพัสดุของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(11) งานจัดทำระบบควบคุมภายในของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(12) งานกีฬาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(13) งานการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
(14) งานเกี่ยวกับการโอน การให้ยืมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(15) งานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ด.1)
(16) งานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส
(17) งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา
       การศึกษาดูงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(18) งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(19) งานการจัดเก็บทะเบียนคุมทรัพย์สินของส่วนราชการ
(20) งานการลงจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนเมื่อได้มีการจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว
(21) งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 8092 ชัยนาท
(22) งานจัดทำฎีกาพร้อมลงระบบบัญชีท้องถิ่น (e-laas)
(23) งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info)
(24) งานจัดทำฐานข้อมูลเงินเดือนในระบบบัญชีท้องถิ่น (e-laas)
       ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(25) งานระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ele)
งานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการสภาฯ
icon2ข้อมูลสภา อบจ.ชัยนาท
bar
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
bar
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ

     ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดตลอดจน
     การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(2) งานโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
     ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
(3) งานบริหารงานบุคคลของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) งานจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
     และจัดส่งกองแผนและงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่กำหนดของทุก ๆ ปี
(5) งานการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(6) งานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี
(7) งานรายงานผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(8) งานยกเลิก แก้ไขเปลี่ยนแปลงและโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติ โครงการที่โอนเพิ่มมา
     ตั้งจ่ายรายการใหม่ การยกเลิกแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(9) งานธุรการของฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น เสนอและโต้ตอบหนังสือของ
     ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(10) งานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
       หรือ CLINIC CENTER
(11) งานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(12) งานศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(13) งานอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้ารับบริการหรือในกรณีที่ต้องการติดต่อ
       กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
icon2ศูนย์ดำรงธรรม อบจ.ชัยนาท

icon2สถิติการร้องเรียน ผ่านศูนย์ดำรงธรรม อบจ.ชัยนาท
icon2คู่มือประชาชน
bar
ดูกรอบโครงสร้างบุคลากรสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  >>>

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 241 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์