องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กรอบโครงสร้างบุคลากรกองคลัง

logo
sys
pinyapat
นางภิญญาพัชญ์  ชาตะสุภณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
bar
ฝ่ายการเงิและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้
sys
pic1
sys
pic3
sys
pic2
นายอนันต์  หอมทอง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวสุนีย์ เหมคช
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
นางศศิลักษณ์ รอดย้อย
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
bar
sys
pic6
sys
mon
sys
pic12
น.ส.สายธารา ทองกูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรัญญา สีสวย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.เกตน์นิภา ศิริภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
sys
pic8
sys
pic9

sys
pic5

น.ส.ณัฏฐ์ชานันท์ ภิญโญยิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
นางบุศรา อรุณชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นางไขศรี แจ้มชุ่มชื่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
bar
sys
pic13
sys
soy
sys
pic4
นางนฤมล วัฒโนภาส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.สร้อยลัดดา ก้อนทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
น.ส.ดวงแก้ว รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

ช่วยราชการ กองพัสดุฯ
bar
sys
pic8
sys
pic14
sys
pic7
นางรดา สอนเถื่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นางศุภรดา จันทร์เรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางลินดาวรรณ ไทยเขียว
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
bar
sys
lux
sys
who


น.ส.ลักขณา โลณานุรักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
ช่วยราชการกองพัสดุฯ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
bar

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 245 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์